Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającej stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 236 posłów, 70 było przeciw, a 152 wstrzymało się od głosu

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Na finanse publiczne mają mieć wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co ma skutkować koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną mają korzystać z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia mają otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty mają być wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ma określić wysokość dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego nowym systemem wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

(ISBnews)