Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 52,2 mln zł, podała spółka.

"Zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek, w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów w segmencie węgiel. Jednocześnie z uwagi na ujemną wartość odzyskiwalną powstałego z dniem 01.01.2020 roku ośrodka generującego środki pieniężne, tj. Kopalni Węgla Kamiennego 'Jastrzębie-Bzie' (CGU) i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU oraz wzrost aktywów CGU na dzień 30.09.2021 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel" - czytamy w komunikacie.

Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i grupy kapitałowej JSW za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, wskazano również.

Prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, zakończono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w UnIII Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.