Na III kwartał 2021 r. rząd zaplanował przyjęcie projektu zmian regulacji dotyczących energetyki jądrowej - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają prowadzić m. in. usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Zmiany mają dotyczyć ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 r. oraz Prawa atomowego.

Jak argumentuje ministerstwo klimatu, dotychczasowe procesy inwestycyjne wokół budowy elektrowni jądrowej pokazały, że ustawa z 2011 r. spełnia swoje cele tylko częściowo. Okazało się np. że niektóre zapisy ustawowe są na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja nierzadko pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy.

Resort pisze też o uwzględnieniu w ustawie inwestycyjnej rozwiązań przyjętych w innych specustawach.

Dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyk inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową - uważa ministerstwo klimatu.

Wśród zmian, jakie mają zostać zaproponowane znaleźć ma się rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących z ustawy inwestycyjnej, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej.

Planuje się sprecyzowanie przepisów dotyczących decyzji zasadniczej oraz przesunięcie jej na wcześniejszy etap procesu licencjonowania elektrowni jądrowej, czy np. wydłużenie terminu ważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty mają mieć obowiązek nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej danych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach.

Rozszerzone ma zostać wyłączenie stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych również na grunty rolne i leśne przewidziane do prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych.

Zmiany w Prawie atomowym mają zawierać doprecyzowanie regulacji dotyczących etapów budowy i rozruchu obiektu jądrowego, uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch - do czasu uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na eksploatację.

Nowe zapisy - jak wskazuje się w Wykazie - mają wzmacniać niezależność i pozycję ustrojową Prezesa PAA m.in. przez przywrócenie wcześniej obowiązującego trybu odwoływania wiceprezesów PAA - na wniosek Prezesa PAA.

Planowane zmiany mają też zwiększyć rolę Prezesa PAA w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej.