Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawiony przez Ministerstwo Środowiska przewiduje wprowadzenie definicji drewna energetycznego obowiązującej do 31 grudnia 2021 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

"W projekcie ustawy dodaje się art. 184e wprowadzający definicję drewna energetycznego. Przepis ten ma charakter epizodyczny i utraci moc obowiązywania z dniem 31 grudnia 2021 r." - czytamy w OSR.

Zgodnie z projektem za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:

- surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

- produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

- odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Projekt ma pozwolić na wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów niezanieczyszczonych substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, powstałych w procesie obróbki tego surowca. Wprowadzenie definicji drewna energetycznego ma pozwolić na wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów jego przetworzenia na cele energetyczne, wskazano także w OSR.

"Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach w skutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, zarówno w wyniku epidemii COVID-19, jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego w związku ze zmianami klimatycznymi przybywa w polskich lasach. Pozostawienie pozyskanego surowca w lesie może skutkować zwiększoną gradacją szkodników owadzich, co negatywnie wpłynie na prowadzoną w kraju gospodarkę leśną, jak również zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach. Dodatkowym czynnikiem stymulującym poprawę sytuacji gospodarczej poprzez niezmniejszanie pozyskania surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych" - czytamy dalej.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planował przyjąć projekt w II kw. br. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Środowiska.