Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne sprawi, że regulacje unijne dotyczące linii przesyłowych gazu łączących dwa państwa członkowskie (lub więcej) zostaną rozszerzone na gazociągi, którymi płynie paliwo do lub z państw trzecich.
Ma to zapewnić spójność ram prawnych w UE oraz zagwarantować bezpieczeństwo dostaw gazu.
Nowelizacja ma na celu wdrożenie dyrektywy 2019/692/UE zmieniającej dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Jej regulacje obejmują już nie tylko gazociągi między państwami UE (oraz EFTA). Stąd rozszerzenie definicji gazociągu międzysystemowego. Obejmuje ona teraz wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów.
Reklama