Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen ustaliło we wtorek nowe zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej spółki. Akcjonariusze płockiego koncernu przyjęli w tej sprawie propozycje Skarbu Państwa reprezentowane przez ministra energii.

NWZ PKN Orlen, zdecydowało, że wynagrodzenie stałe zarządu, w tym prezesa tej spółki, stanowiło będzie od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, według GUS. To mniejszy wskaźnik niż proponował inny akcjonariusz płockiego koncernu, Nationale-Nederlanden OFE.

Zgodnie z przyjętą przez NWZ PKN Orlen uchwałą, w przypadku zarządu tej spółki zawierana będzie umowa o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem świadczenia osobistego, a treść tej umowy określać będzie rada nadzorcza m.in. w oparciu o zapisy ustawy z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Oprócz miesięcznego wynagrodzenia stałego członkom zarządu płockiego koncernu przysługiwać będzie wynagrodzenie zmienne, uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Wynagrodzenie zmienne zarządu PKN Orlen nie może przekroczyć 100 proc. wynagrodzenia stałego i dodatkowo uzależnione będzie od „poziomu realizacji celów zarządczych”. Obejmują one m.in. wzrost EBIDTA płockiego koncernu i zmniejszenie wskaźnika jego zadłużenia, a także przygotowania długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw i magazynowania energii – paliwa, energia elektryczna i ciepło. Ta część wynagrodzenia zależeć będzie też od działań w zakresie dostępu spółki do złóż i dywersyfikacji portfela zakupowego ropy naftowej, a także od „przygotowania planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji”.

W przypadku wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, akcjonariusze ustalili, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, według GUS, oraz mnożnika: 2,2 dla przewodniczącego rady oraz 2 w przypadku pozostałych członków rady. Także w tej kwestii NWZ płockiego koncernu przyjęło propozycje Skarbu Państwa.

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4403,78 zł.

Alternatywne propozycje w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen, które pod obrady NWZ spółki zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE wraz z wniesionymi poprawkami nie były ostatecznie głosowane. Wynikało to z przyjętego sposobu procedowania podczas obrad akcjonariuszy – najpierw głosowano projekty Skarbu Państwa, zgłoszone przez ministra energii.

Według propozycji Nationale-Nederlanden OFE wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen miałoby mieścić się w przedziale od 27 do 33-krotności, a w przypadku innych członków zarządu płockiego koncernu obejmowałoby przedział od 23 do 29-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez GUS.

W przypadku miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE, zakładał, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa GUS oraz mnożnika: 3,7 dla przewodniczącego rady, 3,6 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 3,5 w przypadku pozostałych członków rady płockiego koncernu.

PKN Orlen informował wcześniej, że w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu wyniosło w sumie 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej, według spółki, wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło łącznie 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Oprócz ustalenia sposobu kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen, akcjonariusze płockiego koncernu mieli zająć się zmianami w składzie rady. Punkt ten znalazł się w porządku obrad na wniosek ministra energii, działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa. „Minister energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki” – informował wcześniej PKN Orlen.

Ostatecznie pełnomocnik Skarbu Państwa, reprezentowany przez ministra energii, poinformował podczas posiedzenia NWZ PKN Orlen, że rezygnuje ze składania wniosków o zmiany w składzie rady płockiego koncernu.

Według statutu spółki, rada nadzorcza może liczyć tam od sześciu do dziewięciu członków. Obecnie zasiada w niej siedem osób: Angelina Sarota – przewodnicząca rady, Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący i Mateusz Bochacik - sekretarz oraz członkowie - Artur Gabor, Agnieszka Krzętowska, Adrian Dworzyński i Wiesław Protasewicz.

Według danych płockiego koncernu Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji tej spółki, OFE Nationale-Nederlanden - 9,3 proc., Aviva OFE - 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 55,87 proc.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia 2016 r. nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

We wtorkowych obradach NWZ PKN Orlen uczestniczyło 471 akcjonariuszy, reprezentujących 280 mln 796 tys. 577 akcji płockiego koncernu. Kapitał zakładowy tej spółki podzielony jest na 427 mln 709 tys. 61 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 zł każdej akcji