Przyjęty wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wcześniejsza emerytura umożliwia osobom, które spełniły określone warunki przejście na emeryturę bez konieczności osiągnięcia wymaganego z góry wieku. Świadczenie może się różnić w zależności od przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju.

Osoby, które obejmuje wcześniejsza emerytura to:

- Osoby pracujące w trudnych warunkach lub narażone na szkodliwe czynniki środowiskowe: aby osobie z tego tytułu przysługiwała wcześniejsza emerytura, czas pracy w szczególnych warunkach musi wynosić 15 lat dla kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Do takich prac zalicza się np.: praca w górnictwie i elektryce, w hutnictwie i przemyśle metalowym, w zakładach chemicznych, w transporcie i łączności, w służbie zdrowia i opiece społecznej, nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, żołnierzy zawodowych itd.

- Osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną: wiek emerytalny uzależniony jest od rodzaju działalności.

- Osoby zajmujące się dzieckiem wymagającym stałej opieki: potrzebny jest staż składkowy i nieskładkowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25 lat), ukończony przed 1999 r.

- Osoby pracujące w zawodzie nauczyciela: na określonych zasadach. (Opisane szerzej na stronie ZUS.)

- Osoby pracujące w zawodzie górnika urodzonych po 31 grudnia 1948 r.: na określonych zasadach. (Opisane szerzej na stronie ZUS.)

- Osoby wykonujące pracę górniczą, które to obejmuje emerytura w obniżonym wieku: na określonych zasadach. (Opisane szerzej na stronie ZUS.)