Nie. Ulga dla klasy średniej nie obejmie przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego ani innych zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłku chorobowego.

Przy czym zasiłek chorobowy należy odróżnić od wynagrodzenia chorobowego, które traktowane jest jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, a tym samym korzysta z ulgi dla klasy średniej.

Czy rezygnację z ulgi dla klasy średniej można złożyć w dowolnym momencie w roku?

TAK. Każdy pracownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej. W takim przypadku pracodawca najpóźniej od następnego miesiąca przestaje pomniejszać dochód o ulgę. Warto pamiętać, że oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej składa się dla każdego roku podatkowego osobno.

Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem jeśli jedno z nich przekracza roczny limit przychodów uprawniający do tej ulgi, czyli 133 692 zł.

TAK. Odpowiadając ogólnie na zadane pytanie, w przypadku wspólnego zeznania podatkowego małżonków należy zsumować przychody obojga małżonków, podzielić je przez 2 i jeżeli uzyskany wynik stanowi kwotę mieszczącą się w przedziale pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł, to ulgę dla klasy średniej stosujemy odpowiednio.

Czy prawo do ulgi dla klasy średniej ma także pracownik, który posiada umowę z tytułu praw autorskich?

TAK, jeżeli honorarium autorskie, którego dotyczą 50% koszty uzyskania przychodu, wynika z umowy o pracę. W takim przypadku ulgę dla klasy średniej stosuje się tak samo jak w przypadku pozostałych uprawnionych. Jeśli jednak 50% koszty uzyskania przychodu dotyczą innej umowy (np. umowy o dzieło) – ulga dla klasy średniej nie przysługuje.

Materiał przygotowali eksperci EY na bazie najczęstszych pytań, które pojawiają się podczas ich pracy z klientami, odnosząc się do dotychczasowego stanu prawnego i jednocześnie sygnalizując zapowiadane zmiany.