Dodatkowe wsparcie ma trafić do pracodawców, którzy na skutek reformy systemu podatkowego mają niższe wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Będzie je przekazywał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Takie rozwiązanie zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którym wczoraj zajmował się rząd. O jego wprowadzenie apelowały firmy, które alarmowały, że ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku spadnie wysokość środków, jakie trafiają na konto ZFRON, bo to właśnie miesięczne zaliczki są głównym źródłem wpływów do tego funduszu oraz do zakładowego funduszu aktywności - w przypadku zakładów aktywności zawodowej.
Aby zniwelować te straty, projekt przewiduje, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać wniosek do PFRON o wypłacenie kwoty stanowiącej iloczyn stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. PFRON będzie te pieniądze przekazywał bezpośrednio na konto ZFRON lub ZFA.