Rząd planuje przyjęcie przepisów dotyczących wypłaty postojowego, zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych oraz jednej dodatkowej dotacji dla przedsiębiorców prowadzących kluby, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Posiedzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego, poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 planowane jest na grudzień br.

"Konieczność nowelizacji rozporządzenia […] wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo ogólnego odmrożenia gospodarki dynamika rozwoju epidemii COVID-19 wymusiła ograniczenie działalności przedsiębiorców z branż, które zostały zidentyfikowane jako potencjalnie najbardziej niebezpieczne pod kątem epidemicznym" - czytamy w wykazie.

Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19 w grudniu 2021 r. Zgodnie z nowymi ograniczeniami, zamknięte zostaną dyskoteki oraz kluby i inne miejsca, w których można tańczyć. Tym samym konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności, podano także.

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Planowane jest wprowadzenie:

- dodatkowego, jednego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego;

- zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 31 grudnia 2021;

- jednej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, których przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym.

Prawo do wsparcia będą mieć ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili dyskoteki, kluby do tańczenia na dzień 31 marca 2021 r.