Dodatek specjalny dla wojskowych ma przysługiwać również za wykonywanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

To umożliwi m.in. przyznanie tego świadczenia żołnierzom wykonującym zadania związane z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zmiany pojawiły się w projektach nowelizacji rozporządzeń ministra obrony narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Trafiły one do konsultacji społecznych.
Według oceny skutków regulacji to świadczenie może dotyczyć nawet 110 tys. żołnierzy zawodowych, a środki na ten cel mają być wygospodarowane z budżetu na obronność. Obecnie żołnierzowi zawodowemu wykonującemu poza jednostką wojskową zadania związane z bezpośrednim udziałem w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu albo zadania ratownicze przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 0,03 kwoty bazowej za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań. Kwota ta wynosi ponad 48 zł brutto.
W przypadku żołnierzy niezawodowych resort obrony tłumaczy, że liczba uprawnionych do dodatku będzie uzależniona od potrzeb związanych z obroną granic.
Obecnie Siły Zbrojne RP zajmują się m.in. zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniami antyterrorystycznymi i z zakresu ochrony mienia, akcjami poszukiwawczymi oraz związanymi z ratowaniem lub ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Mundurowi mają też obowiązek zajmować się oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych oraz realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Po wejściu w życie wspomnianych nowelizacji dodatek ten będzie też przysługiwał za udział w akcjach związanych z zarządzaniem kryzysowym.
Nowelizacje mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekty w uzgodnieniach międzyresortowych