To umożliwi m.in. przyznanie tego świadczenia żołnierzom wykonującym zadania związane z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zmiany pojawiły się w projektach nowelizacji rozporządzeń ministra obrony narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Trafiły one do konsultacji społecznych.
Według oceny skutków regulacji to świadczenie może dotyczyć nawet 110 tys. żołnierzy zawodowych, a środki na ten cel mają być wygospodarowane z budżetu na obronność. Obecnie żołnierzowi zawodowemu wykonującemu poza jednostką wojskową zadania związane z bezpośrednim udziałem w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu albo zadania ratownicze przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 0,03 kwoty bazowej za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań. Kwota ta wynosi ponad 48 zł brutto.