Jak napisano w komunikacie CIR, projekt przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej przewiduje m.in. wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych jak m.in. renty i emerytury od 1 stycznia 2022 r. Ma zostać wprowadzona zasada, że wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty.

Nowe przepisy mają rozwiązać problem tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu). Chodzi o ustalanie emerytury w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że nowelizacja wprowadziłaby obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych.

Reklama

Projekt przewiduje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Nowe przepisy przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od tego czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną przyczyną).

Skróceniu uległby natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni.

CIR poinformował, że nowelizacja wprowadziłaby ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek. Ujednolicono by także przepisy dotyczące częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową.

Nowelizacja wprowadziłaby obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzono by możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS. Uproszczono by natomiast procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyskałby dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczęłyby obowiązywać w innych terminach.