Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 14 marca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca

"W związku z tym, że sytuacja epidemiczna nadal jest trudna kolejny raz zdecydowaliśmy o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, do 28 marca" – poinformowała szefowa MRiPS.

Reklama

Czy zmienią się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasady przyznawania zasiłku nie ulegają zmianie. Ze wsparcia mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do lat 8, ale też rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do dodatkowego zasiłku uprawnieni są również ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

"Od początku pandemii staramy się wspierać rodziców najmłodszych dzieci w tym trudnym okresie. Wprowadziliśmy dodatkowy zasiłek opiekuńczy, żeby ułatwić pracującym rodzicom sprawowanie opieki nad dziećmi, kiedy żłobek, przedszkole, szkoła czy klub dziecięcego jest zamknięty z powodu COVID-19, lub kiedy nie może zapewnić opieki nad dziećmi" – przypomniała minister Maląg.

Od kiedy działa dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.