W zestawieniu obejmującym Niepubliczne Uczelnie Magisterskie przygotowanym w ramach 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna sklasyfikowano 86 uczelni. Zestawienie oparto na 29 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.
ikona lupy />

Szczegółowe oceny uczelni sklasyfikowanych w rankingu można znaleźć w środowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

Metodologia Rankingu Akademickich Szkół Wyższych 2014

  • Prestiż 24%

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (11%)

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (11%)

Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

  • Innowacyjność 9%

Patenty, prawa ochronne - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2012 – 2013 w odniesieniu do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)

Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)

Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji (2%)

Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out (1%)

Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)

  • Potencjał naukowy 15%

Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w roku 2013 w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (8%)

Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (2%)

Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (2%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni, średnio za dwa ostatnie lata. (3%).

  • Efektywność naukowa 26%

Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)

Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2012 i 2013 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2013). (3%)

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)

Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)

Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

  • Warunki kształcenia 11%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (5%)

Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)

Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)

Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych – liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)

  • Umiędzynarodowienie 15%

Programy studiów prowadzone w j. obcych – liczba prowadzonych programów w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. (4%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 3%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)