Na dzień 4 września 2014 r., w którym zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej oraz na dzień 5 września 2014 r., w którym zdający będą rozwiązywać zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego wyznaczono terminy tegorocznego egzaminu notarialnego. Dowiedz się, kto może przystąpić do egzaminu, w jakich miastach powołane zostały komisje i ile wynosi opłata egzaminacyjna.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy – Prawo o notariacie, tj. osób, które:

  • posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
  • przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
  • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat,
  • w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
  • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat,
  • w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
  • po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
  • zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
  • zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,
  • przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,

na dzień 4 września 2014 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej) oraz na dzień 5 września 2014 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego).

Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę w właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy – Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji.

Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy – Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;

II. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;

III. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;

IV. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;

V. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Lublinie i Warszawie;

VI. Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.344,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie:

- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy – Prawo o notariacie:

- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

- dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza,

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

- dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Niezaliczone kolokwia na aplikacji: powołania na notariuszy mogą być wadliwe >>