Wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą zostać w nich poczynione korekty - to cel zmian wprowadzonych w programach ministra kultury realizowanych w 2020 roku. O zmianach poinformowało w środę MKiDN.

"W ramach 32 programów ministra kultury realizowanych jest w całym kraju kilka tysięcy projektów, które zapewniają wynagrodzenia dla setek ludzi kultury, przedstawicieli środowisk twórczych. Z dotacji korzystają przede wszystkim instytucje kultury, organizacje pozarządowe" - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W tym roku udało - zaznaczył - udało się "zwiększyć łączny budżet programów do prawie 390 mln zł, nie licząc dodatkowych 80 mln przeznaczonych na realizację programu +Kultura w sieci+". "Zależy nam na tym, aby projekty były w jak największym stopniu realizowane, a środki – racjonalnie wydatkowane. Dlatego maksymalnie upraszczamy procedury związane z koniecznością dokonywania zmian w realizacji i rozliczaniu projektów" - powiedział minister.

Resort kultury poinformował, że "w przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej".

"Nowe, uproszczone, procedury pozwolą dyrektorom instytucji podejmować takie decyzje samodzielnie w sytuacji, gdy wystąpienie realizatora projektu będzie w ich opinii uzasadnione. Ułatwi to szybkie dostosowanie zakresu zadania do sytuacji w kraju. Dotyczyć to będzie również przypadków gdy beneficjent będzie chciał zmienić rodzaj zadania np. na realizowany wyłącznie online" - dodano.

MKiDN przekazało, że "w przypadku 30 programów, do których nabór przeprowadzono w terminie do 29 listopada 2019 r. katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu".

"Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100 proc. elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego" - napisano w komunikacie ministerstwa.

Dodano, że "zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł)".

Podano, że w ramach zadania dodatkowego możliwe jest realizowanie m.in.: działań kreatywnych i edukacyjnych, w tym warsztatów, webinariów, kursów e-learningowych, wideoblogów i podcastów; wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz konkursów on-line, w tym krótkich form audio-wizualnych udostępnianych w Internecie, koncertów i spektakli, czytań recitali oraz spotkań z twórcami i artystami; udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym tworzenia nowych stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działań związanych z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych; tworzenia i modernizacji stron, tworzenia gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Jak napisano, "każdy beneficjent realizujący projekt w jednym z powyższych programów ma prawo wystąpić o przeniesienie przyznanej dotacji na nowy projekt zgodny z opisanym powyżej zadaniem dodatkowym". "To uprawnienie jest rozszerzeniem dotychczas dostępnej możliwości zmiany zakresu zadania" - dodano.

Poinformowano, że nowe zadanie wprowadzono do programów: Edukacja artystyczna, Edukacja kulturalna, Film, Kultura dostępna, Kultura ludowa i tradycyjna, Muzyka, Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa, Promocja kultury polskiej za granicą, Sztuki wizualne, Teatr i taniec, Wspieranie działań muzealnych, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Wyjaśniono, że "wszystkie powyższe zmiany dotyczą projektów realizowanych w 2020 roku, niezależnie od roku przyznania dotacji". "Korzystać z ułatwień będą mogli zarówno ci z beneficjentów, którzy dostali dotację w naborach realizowanych w listopadzie 2019, jak i ci, którzy realizują projekty wieloletnie. W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy, opisane wyżej zmiany w zakresie modyfikacji lub przekwalifikowania zadania będą mogły być wprowadzone w formie aneksu. Warto też dodać, że beneficjenci mogą odłożyć decyzję w sprawie ewentualnego przekwalifikowania zdania nawet do września bieżącego roku (wnioski o przeniesienie dotacji można składać do 15 września)" - podkreślono. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska