Posiedzenia zespołu przygotowującego zadania na egzamin notarialny będą mogły być nagrywane, a uczestniczące w nich osoby zobowiązane będą do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przygotowywanych zagadnień. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny.
Potrzeba zmiany dotychczasowego rozporządzenia z 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 70, poz. 607)wynika z wejścia w życie ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 829), która zmodyfikowała m.in. zakres przedmiotowy egzaminu notarialnego, likwidując jego część testową. Zastąpiła też zadania z jego części trzeciej – polegające dotychczas na sporządzeniu opinii prawnej – zadaniem polegającym na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt.
Reklama
Prócz zmian dostosowujących w projekcie znajdują się jednak i te związane z zasadami funkcjonowania zespołu przygotowującego egzamin. Niektóre są efektem tegorocznych sporów, które przez kilka tygodni paraliżowały funkcjonowanie gremium. I tak w par. 2 projektu proponuje się, aby na jego posiedzeniach, poza siedmioma członkami (4 z resortu i 3 delegowanymi przez Krajową Radę Notarialną), mogły uczestniczyć także osoby upoważnione przez ministra sprawiedliwości, zapewniające obsługę administracyjno-biurową.
Wszystkie osoby biorące udział w pracach składać będą musiały również pisemne oświadczenia, że nie pozostają z żadną z osób zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego w danym roku kalendarzowym w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia, ani też we wspólnym pożyciu. A jeśli o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych sytuacji się dowiedzą, zobowiązane będą niezwłocznie zawiadomić o niej ministra sprawiedliwości.
Ponadto osoby te, również pisemnie, zobowiązywać się będą do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przygotowywanych zadań wraz z opisami istotnych zagadnień. Wyciekiem tematyki egzaminacyjnej resort tłumaczył tegoroczne opóźnienie w wyznaczeniu terminu egzaminu notarialnego (zamiast na wrzesień wyznaczony on został na 5–6 listopada).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach