Wszystkie osoby, które w tym roku zamierzają zdawać egzamin wstępny na aplikację ogólną – mogą już zacząć odliczanie. Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pojawiły się szczegóły dotyczące tegorocznych egzaminów.

Egzamin wstępny

Nabór na aplikację ogólną odbędzie się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

• W dniu 8 października – testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;

• W dniu 29 października – pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych.

Warto wiedzieć, że warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone w drodze zarządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów, będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci (stosownie do liczby uzyskanych punktów), w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.

O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursów.

Komunikat nr 6/2013 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację ogólną w 2013 r.
pobierz plik

Jeśli zdarzy się sytuacja, że dwóch albo więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. W przypadku, gdy liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich tych kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym kandydata do przyjęcia na aplikację ogólną znajdzie się więcej niż jedna osoba, limit osób przyjętych na aplikację ogólną ulegnie podwyższeniu o liczbę osób zajmujących to miejsce.

Limit w 2013 r.

W tym roku limit wynosi 180 miejsc na aplikację ogólną. Osoby, którym się powiedzie na egzaminie wstępnym, będą mogły rozpocząć aplikację 27 stycznia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie opublikowania zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 4/13/DSO
pobierz plik

Do kiedy zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od dnia 20 maja 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Można je składać osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, pok. 218 lub za pośrednictwem poczty na adres:

KSSiP
u. Przy Rondzie 5
31 – 547 Kraków z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną”

Opłata

Opłata za udział w konkursie wynosi 800 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870 z dopiskiem „Opłata za konkurs na aplikację ogólną”.

Należy także pamiętać, że w przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż 14 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie, dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca dwie trzecie uiszczonej opłaty.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie kssip.gov.pl