Egzamin wstępny

Nabór na aplikację ogólną odbędzie się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

• W dniu 8 października – testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;

• W dniu 29 października – pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych.

Warto wiedzieć, że warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone w drodze zarządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów, będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci (stosownie do liczby uzyskanych punktów), w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.

O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursów.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że dwóch albo więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. W przypadku, gdy liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich tych kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym kandydata do przyjęcia na aplikację ogólną znajdzie się więcej niż jedna osoba, limit osób przyjętych na aplikację ogólną ulegnie podwyższeniu o liczbę osób zajmujących to miejsce.

Limit w 2013 r.

W tym roku limit wynosi 180 miejsc na aplikację ogólną. Osoby, którym się powiedzie na egzaminie wstępnym, będą mogły rozpocząć aplikację 27 stycznia 2014 r.

Do kiedy zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od dnia 20 maja 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Można je składać osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, pok. 218 lub za pośrednictwem poczty na adres:

KSSiP
u. Przy Rondzie 5
31 – 547 Kraków  z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną”

Opłata

Opłata za udział w konkursie wynosi 800 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870 z dopiskiem „Opłata za konkurs na aplikację ogólną”.

Należy także pamiętać, że w przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż 14 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie, dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca dwie trzecie uiszczonej opłaty.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie kssip.gov.pl