Dobra wiadomość dla kandydatów, którzy 29 września zamierzają zdawać egzamin na aplikację notarialną: obowiązuje ich mniej aktów prawnych niż w zeszłym roku.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamieściło na swojej stronie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

Lista obejmuje 53 akty, co oznacza, że została skrócona o 3 pozycje w stosunku do roku poprzedniego.

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
13. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
15. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
18. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
19. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
20. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
22. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
23. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
29. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
30. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
31. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
33. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
34. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
35. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
36. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
39. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
40. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
41. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
42. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
45. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,
46. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
47. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
48. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
49. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
50. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
51. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
52. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
53. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://ms.gov.pl/