8 marca weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenie przypadające patronom koordynującym oraz patronom praktyk nie może być wyższe niż 15 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora. Poprzednie przepisy stawiały granicę na poziomie 20 % wskaźnika.

Ustawodawca rozróżnił wynagrodzenie patronów ze względu na rodzaj sprawowanej funkcji. Do każdej z grupy powołuje Dyrektor KSSiP spośród sędziów, prokuratorów i referendarzy sądowych, za ich zgodą.

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wskazuje, że do zadań patrona koordynatora zadań należą: pomoc merytoryczna oraz nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu praktyk, zgodnie z programem aplikacji.

Patrona praktyk powołuje Dyrektor KSSiP na wniosek patrona koordynatora. To on zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki. Po zakończeniu nauki patron praktyk przedstawia pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki patronowi koordynatorowi.

Patron koordynator, wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc pełnienia obowiązków. Gdy opiekę sprawuje nad większą liczba aplikantów, każdy kolejny przysparza mu dodatkowy 1%. Liczba ta niezależnie od ilości podopiecznych nie może przekroczyć 15 % podstawy.

Ponieważ wynagrodzenie jest miesięczne, okresy sprawowania patronatu krótsze niż 30 dni rozliczane są proporcjonalnie: 1/30 wynagrodzenia za każdy dzień.

Z kolei patron praktyki może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora. Do większej ilości podopiecznych stosuje się takie same przepisy , jak przy patronach koordynatorach.

Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwające do 7 dni nie powodują utraty prawa do wynagrodzenia za dany miesiąc

Do tej pory obowiązywało rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży. Jego przepisy obejmowały także zasady dotyczące patrona stażu.