Czy to prawda, że nie trzeba już się meldować, nocując w hotelu? Jeśli tak, to czy obowiązek meldunkowy już nie istnieje – pyta pani Monika.
Wprawdzie zniesienie obowiązku meldunkowego planowane na 2014 r. zostało przełożone na rok 2016, ale w hotelu nie trzeba się meldować. Ten obowiązek wczasowiczów i turystów został zniesiony 31 grudnia 2012 r., o ile pobyt nie przekracza trzech miesięcy. Uregulowania te nie pozbawiają jednak hotelarzy prawa prowadzenia ewidencji gości jako stron umów cywilnoprawnych.
Poza tym jednak nadal musimy się meldować zarówno na pobyt stały, jak i czasowy trwający ponad trzy miesiące, z tym że przy przemeldowaniu nie trzeba już stawiać się w dwóch miejscach – meldując się w nowym, automatycznie wymeldowujemy się z poprzedniego. Trzeba to zrobić najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Meldując się na stałe, zgłaszamy się do gminy właściwej ze względu na nowe miejsce pobytu z potwierdzeniem faktu pobytu. Potrzebny jest dowód osobisty oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu itp. A jeśli jednocześnie się wymeldowujemy – także adres dotychczasowego miejsca pobytu. Wszystkie czynności można też przeprowadzić poprzez pełnomocnika.
Znowelizowana ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie przewiduje obowiązku weryfikowania meldunku np. przez zakład pracy, właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości. Od 2016 r., w związku ze zmianą przepisów, zostaną zlikwidowane rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Od tego momentu nie będzie się gromadzić danych dotyczących adresu i daty zameldowania oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, a także daty wyjazdu i powrotu z zagranicy.
Podstawa prawna
Art. 24–28 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. nr 217, poz. 1427 ze zm.). Art. 10–15 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).