W drugim kwartale br. wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wyniosły 1 mld 669 mln euro, a cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2 mld 261 mln euro, czyli wydatki te wzrosły o 7,5 proc. w ujęciu rocznym - podał w poniedziałek NBP w raporcie.
Reklama

W raporcie poinformowano, że w drugim kwartale br. wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wzrosły o 8,5 proc. w ujęciu rocznym (czyli o 130 mln euro) i wyniosły 1 mld 669 mln euro.

"W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2 mld 261 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te wzrosły o 7,5 proc. (157 mln euro). Silniejszy wzrost przychodów niż wydatków w analizowanym kwartale wpłynął na poprawę dodatniego salda o 27 mln euro, do poziomu 592 mln euro" - napisano w raporcie.

NBP podał, że "analiza geograficzna wydatków wykazała, że w II kwartale 2012 r. wydatki cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej dokonane w Polsce stanowiły 65,7 proc. przychodów z tytułu podróży zagranicznych". "Wydatki Polaków na podróże zagraniczne do krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 83,1 proc. ogółu wydatków z tytułu podróży zagranicznych. W analogicznym okresie poprzedniego roku udziały te wynosiły odpowiednio 70,4 proc. w przypadku cudzoziemców i 77,5 proc. w przypadku Polaków" - wskazano.

"Zaobserwowana zmiana w udziałach oznacza, że w omawianym okresie wzrosło zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów Unii Europejskiej oraz spadły wydatki w Polsce osób z krajów nienależących do Unii. Na tę zmianę największy wpływ miały głównie wydatki podróżnych jednodniowych - zarówno cudzoziemców w Polsce, jak i Polaków zagranicą" - napisano.

W raporcie podkreślono, że "z punktu widzenia oceny płynności międzynarodowej ważnym wskaźnikiem jest relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych". "Wskazuje ona, jaką część rezerw walutowych musiałby przeznaczyć bank centralny na spłatę zagranicznego zadłużenia krótkoterminowego. Na koniec II kwartału 2012 r., w porównaniu z I kwartałem 2012 r., relacja ta poprawiła się (o 5,7 punktu procentowego) i wyniosła 69,5 proc. Relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 72,0 proc. i w pogorszyła się o 1,2 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2012 r." - napisano.

Bank centralny podał też, że w drugim kwartale 2012 roku miał miejsce spadek eksportu do Unii Europejskiej przy jednoczesnym podobnym wartościowo wzroście eksportu na rynki wschodnie. Zaobserwowano tendencję wzrostową eksportu dóbr o charakterze zaopatrzeniowym, osłabienie zaś wykazywał eksport towarów konsumpcyjnych.

"Eksport w II kwartale 2012 r. wyniósł 35,7 mld euro i wzrósł o 0,4 proc. w porównaniu z II kwartałem 2011 r. Stosunkowo mały wzrost eksportu jest konsekwencją spadku eksportu do Unii Europejskiej przy jednoczesnym podobnym wartościowo wzroście eksportu na rynki wschodnie" - napisano w raporcie.

Dodano, że "dobra o charakterze zaopatrzeniowym stanowią największą część polskich towarów kupowanych przez zagranicę, a tendencja eksportu tych towarów jest wzrostowa". "W przeciwieństwie do trendu w eksporcie dóbr zaopatrzeniowych, osłabienie wykazuje eksport towarów konsumpcyjnych. Wynika to głównie z mniejszego popytu na najważniejsze towary należące do tej grupy: samochody osobowe i odbiorniki TV. Osłabienie to jest kompensowane systematycznym wzrostem eksportu żywności. Eksport surowców i paliw oraz dóbr inwestycyjnych w omawianym kwartale miał niewielki wpływ na zmianę eksportu ogółem" - podano.