Maksymalnie 30 zł co miesiąc mają płacić od każdego podróżnego organizatorzy turystyczni na specjalny fundusz pomocowy - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, opublikowany we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy, który został opracowany w związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonym do tej ustawy nowelizacją z dnia 17 września 2020 r. - czytamy w projekcie.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia, ze środków zgromadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

W projekcie przewidziano, że środki funduszu będą pochodzić z wpłat organizatorów turystyki – 7,5 proc. wysokości wnioskowanej pomocy, ze składek organizatorów turystyki, z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego, ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego, rat z tytułu udzielonej pomocy w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego, a także z innych wpływów.

Składki organizatorów turystyki na fundusz pomocowy będą uiszczane co miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego, przez 6 lat.

W czasie pandemii COVID 19, w 2020 r. liczbę organizowanych wyjazdów przez operatorów turystyki prawdopodobnie będzie można oszacować na poziomie 30-40 proc. w stosunku do lat ubiegłych - podano. Z sektorów podróży i turystyki w Unii Europejskiej płyną zaś informacje wskazujące na spadek liczby rezerwacji o 60–90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Celem Turystycznego Funduszu Pomocowego jest zapewnienie, poprawienie płynności finansowej podmiotów w branży turystycznej w sytuacji pandemii COVOD-19. Fundusz będzie uzupełnieniem funkcjonującego na podstawie ustawy z 24 listopada 2017 r. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który, obok zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeń na rzecz klientów, stanowi zabezpieczenie na rzecz klientów, organizatorów turystyki i przedsiębiorców, ułatwiających zawieranie umów na wypadek ich niewypłacalności. Jest też dodatkowym zabezpieczeniem finansowym podróżnych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki - czytamy.