Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o publicznych systemach teleinformatycznych - poinformowała w czwartek jego kancelaria. Ustawa ta ma przyspieszyć budowę infrastruktury informatycznej, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców.

Chodzi o ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, której celem - jak podała Kancelaria - jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, w art. 1 ustawy dokonano zmiany ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Po pierwsze, zmieniono art. 75e ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Według Kancelarii, zmiana polega na tym, aby wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewniał system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i profesjonalną rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, będzie pobierał dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów z centralnej ewidencji pojazdów.

Jak podano, zmodyfikowano także art. 100a ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Zmiana polega na tym, aby minister właściwy do spraw informatyzacji mógł zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów, wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister pełni funkcję organu założycielskiego.

Z kolei w art. 2 ustawy dokonano zmiany ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kancelaria poinformowała, że wprowadzone zmiany umożliwiają obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w toku ubiegania się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, potwierdzenia swojej tożsamości także przez okazanie dokumentu innego niż wskazane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa przewiduje potwierdzenie tożsamości na podstawie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu elektronicznego).

Według Kancelarii, kolejną zmianą wprowadzoną do ww. ustawy jest rozszerzenie zakresu danych udostępnianych przez organ prowadzący rejestr PESEL, centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, o informacje, że numer PESEL został nadany w trybie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z kolei, w art. 3 ustawy dokonano zmiany ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zmieniono art. 16a ustawy, a celem tej zmiany jest zapewnienie, aby wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewniał system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, będzie pobierał dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji kierowców.

Według Kancelarii, w art. 4 ustawy dokonano zmiany ustawy z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Rozszerzono katalog zadań operatora OSE o realizację innych działań wspierających cyfryzację lub funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie – w zakresie zleconym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W art. 5 ustawy dokonano zmiany ustawy z 9 maja 2018 r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak podała kancelaria, zmiana art. 13 tej ustawy umożliwi ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wydanie komunikatu, określającego zarówno termin, jak i zakres wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających na wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq.

W art. 6 ustawy dokonano zmiany ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Zmiany wprowadzone do tej ustawy wydłużają okres wydawania dowodów rejestracyjnych pojazdów na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia poprzedzającego dzień określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji. Jednocześnie wskazano, że termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż 1 października 2024 r.

W art. 7 ustawy dokonano zmiany w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych polegającej na wydłużeniu z 36 do 60 miesięcy terminu obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W art. 8 ustawy zmieniono przepisy ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Również zmiany w tej ustawie polegają na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań przewidzianych w ustawie.

Jak podała kancelaria, daty dzienne wskazane w ustawie zastąpione zostały wskazaniem, że rozwiązania te wejdą w życie w terminie określonym w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W art. 9 ustawy dokonano zmiany ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana wprowadzona do tej ustawy także polega na przesunięciu terminu wejścia w życie niektórych rozwiązań przewidzianych w tej ustawie z 5 czerwca 2022 r. na dzień 3 października 2022 r.

W art. 10 zmieniono ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzona zmiana umożliwi powierzenie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji kierowców – w zakresie określonym w art. 17 tej ustawy, jeszcze przed wydaniem przez tego ministra komunikatu na podstawie art. 14 ustawy z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W art. 11 zmieniono ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiana dokonana w tej ustawie polega na dodaniu przepisu na podstawie, którego minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł nieodpłatnie przekazać zakupiony w celu wykonania ustawy sprzęt komputerowy gminom lub innym jednostkom sektora finansów publicznych na potrzeby realizacji przez nie zadań publicznych.

Kancelaria wskazała, że większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś