Badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym ośrodku medycyny pracy, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dotyczyć to ma m.in. kierowców, którzy stracili uprawnienia ze względu na stan zdrowia.

Taką zmianę wprowadzić ma projektowana nowela, która zastąpi rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2213). Nowelizacja jest konieczna ze względu na zmianę upoważnienia ustawowego, czyli wejście w życie nowelizacji z 14 października 2021 r. ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997).
Projektowane rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich prowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W większości powiela przepisy już obowiązujące (które zachowają moc do czasu wejścia w życie nowych), a jedną z nielicznych, ale istotnych zmian w stosunku do stanu obecnego, jest rezygnacja z rejonizacji w przypadku np. osób ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy, cofniętego ze względu na stan zdrowia lub z powodu prowadzenia w stanie nietrzeźwości.
Jak tłumaczą autorzy projektu, oznacza to, że badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym ośrodku medycyny pracy, a nie wyłącznie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Obecnie bowiem długo czeka się na wyznaczenie terminu, co skutkuje tym, że osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może kierować pojazdem, jeździ nim i stwarza zagrożenie w ruchu albo też, nie mogąc przedstawić staroście odpowiedniego orzeczenia, nie może prowadzić, mimo że nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Zniesienie rejonizacji ułatwi wybór ośrodka, który jest w stanie przeprowadzić badanie w najkrótszym czasie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach