Taką zmianę wprowadzić ma projektowana nowela, która zastąpi rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2213). Nowelizacja jest konieczna ze względu na zmianę upoważnienia ustawowego, czyli wejście w życie nowelizacji z 14 października 2021 r. ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997).
Projektowane rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich prowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W większości powiela przepisy już obowiązujące (które zachowają moc do czasu wejścia w życie nowych), a jedną z nielicznych, ale istotnych zmian w stosunku do stanu obecnego, jest rezygnacja z rejonizacji w przypadku np. osób ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy, cofniętego ze względu na stan zdrowia lub z powodu prowadzenia w stanie nietrzeźwości.