Przez ostanie 30 lat kolej sukcesywnie się zwijała, a likwidacja ponad 6 tys. km torów pozbawiła dziesiątki tys. miejscowości dostępu do transportu publicznego. Dość powiedzieć, że na skutek tego ponad 100 miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców straciło możliwość korzystania z transportu szynowego. Ten trend w jakimś stopniu ma odwrócić przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i niektórych innych ustaw.
Nowelizacja art. 38ba tej ustawy ma zatamować niekontrolowaną likwidację linii kolejowych. Wszystko dzięki przywróceniu niektórych kompetencji właściwemu ministrowi ds. transportu. Zgodnie z propozycją rządu bez zgody ministra nie będzie można zlikwidować linii, bocznicy kolejowej lub ich odcinka (w przypadku linii kolejowych o znaczeniu państwowym decyzja wydawana ma być po uprzednim skorygowaniu wykazu takich linii).
Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Rząd liczy, że dzięki temu uda się przywrócić do eksploatowania niewykorzystywaną dziś infrastrukturę.
Z kolei dzięki zmianie w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i o Funduszu Kolejowym ma zostać stworzony system zachęt dla samorządów województw do zapewnienia lokalnych połączeń kolejowych w głąb sąsiedniego województwa. Mechanizm polega na umożliwieniu przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
Ponadto zmiany umożliwią samorządom województw organizowanie dłuższych przewozów kolejowych. Dziś przewoźnik realizujący przewozy dla danego samorządu województwa może wjechać na sąsiedni teren – bez konieczności podpisania porozumienia miedzy województwami – nie dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Dzięki zmianie definicji wojewódzkich przewozów pasażerskich do tej kategorii będą również zaliczane kursy do miasta usytuowanego w sąsiedniej jednostce nie dalej niż 30 km od jej granicy.
Ta zmiana umożliwi organizowanie przez samorządy województw przewozów do miast o większej liczbie ludności, generujących większe potoki pasażerów. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, dzięki nowym regulacjom będzie można utworzyć połączenia pomiędzy np. Chojnicami i Bydgoszczą, Działdowem czy Skarżyskiem Kamienną i Warszawą, Szczecinkiem i Gdańskiem czy Sandomierzem i Rzeszowem. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów