Przychody przedsiębiorstw transportowych (zaliczonych do sekcji H Transport i gospodarka magazynowa, z wyłączeniem działu Działalność pocztowa i kurierska) wzrosły o 8,4% r/r do 206,6 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2016 r. były większe o 8,4% w porównaniu z 2015 r. i wyniosły 206,6 mld zł (w sektorze publicznym nastąpił wzrost o 11,1%, a w sektorze prywatnym – o 7,9%). Udział przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób stanowił 45,5% w przychodach ogółem, a wzrost sprzedaży usług w tych jednostkach wynosił 7,9%" - czytamy w raporcie.

Koszt własny sprzedanych usług we wszystkich jednostkach transportu w 2016 r. wyniósł 191,6 mld zł i był większy o 9,3% r/r (w sektorze publicznym wzrost ten wynosił 12,3%, a w sektorze prywatnym - 8,7%). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób zwiększył się on o 11,4% (udział tych podmiotów w kosztach ogółem wynosił 44,1%).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem odnotowano zwiększenie udziału usług obcych (o 4,9 pkt proc.), amortyzacji (o 0,9 pkt proc.), pozostałych kosztów (o 0,3 pkt proc.), podatków i opłat (o 0,2 pkt proc.) oraz wynagrodzeń brutto łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (o 0,1 pkt proc) przy spadku udziału zużycia materiałów (o 0,1 pkt proc.) oraz energii (o 0,1 pkt proc.), podano także.

Wynik finansowy brutto osiągnięty przez jednostki o liczbie pracujących powyżej 49 osób w 2016 r. wyniósł 5 001,6 mln zł wobec 4 303,2 mln zł w 2015 r. i był o 16% większy, a wynik finansowy netto wzrósł z 3 382,9 mln zł w 2015 r. do 4 282,6 mln zł w 2016 r (o 26,6% większy), podał także GUS.

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2016 r. wyniosło 559,0 tys. osób i było o 6,3% większe w porównaniu z 2015 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 13,7%, a w sektorze prywatnym o 3,8%). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2016 r. wyniosło 3 554,6 zł i w porównaniu z 2015 r. było większe o 2,4%, wynika również z raportu.