Przedsiębiorcy transportowi z niepokojem oczekują na wejście istotnych zmian do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). Obszerna nowelizacja uchwalona przez Sejm 4 listopada 2016 r. została już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2016 r. pod pozycją 1935. Wejdzie w życie w kilku etapach.
Już za kilka dni, 15 grudnia, zaczną obowiązywać przepisy, które całkowicie przemodelują postępowanie administracyjne w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji. Ta zmiana podyktowana jest koniecznością skorelowania polskich przepisów z regulacjami unijnymi. W konsekwencji zaostrzone zostały rygory, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy i zarządzający transportem w celu utrzymania wymogu dobrej reputacji. Przykładowo, utrata dobrej reputacji będzie możliwa już w przypadku skazania za jedno poważne przestępstwo, podczas gdy do tej pory wymagane były dwa skazania.
Z pewnością nie najlepszą wiadomością dla firm prowadzących międzynarodową działalność transportową jest również poszerzenie katalogu działań, jakie może podjąć główny inspektor transportu drogowego wobec przedsiębiorcy naruszającego przepisy unijne. GITD przyznano m.in. kompetencje do czasowego cofnięcia części wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania nowych wypisów.