Przedsiębiorcy transportowi z niepokojem oczekują na wejście istotnych zmian do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). Obszerna nowelizacja uchwalona przez Sejm 4 listopada 2016 r. została już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2016 r. pod pozycją 1935. Wejdzie w życie w kilku etapach.
Już za kilka dni, 15 grudnia, zaczną obowiązywać przepisy, które całkowicie przemodelują postępowanie administracyjne w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji. Ta zmiana podyktowana jest koniecznością skorelowania polskich przepisów z regulacjami unijnymi. W konsekwencji zaostrzone zostały rygory, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy i zarządzający transportem w celu utrzymania wymogu dobrej reputacji. Przykładowo, utrata dobrej reputacji będzie możliwa już w przypadku skazania za jedno poważne przestępstwo, podczas gdy do tej pory wymagane były dwa skazania.
Z pewnością nie najlepszą wiadomością dla firm prowadzących międzynarodową działalność transportową jest również poszerzenie katalogu działań, jakie może podjąć główny inspektor transportu drogowego wobec przedsiębiorcy naruszającego przepisy unijne. GITD przyznano m.in. kompetencje do czasowego cofnięcia części wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania nowych wypisów.
To nie wszystko. GITD będzie mógł także w pełniejszym stopniu kontrolować spełnianie wymagań niezbędnych do wydania świadectw wszystkich kierowców, a także cofać świadectwo kierowcy i zawieszać wydawanie nowych świadectw.
Jedną z bardziej istotnych zmian dla przewoźników jest również zaostrzenie wymogów w zakresie potwierdzania niekaralności w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ta zmiana również wchodzi w życie od grudnia. Dotychczas wnioskodawca mógł poprzestać na złożeniu oświadczenia o niekaralności, natomiast obecnie zostanie zobligowany do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Warto zwrócić również uwagę na zmienioną treść art. 87 ust. 1 ustawy, który wskazuje, jakie dokumenty powinien przy sobie posiadać i okazywać do kontroli kierowca.
Najważniejszą zmianą wydaje się jednak utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Polska została zobowiązana do jego wprowadzenia już kilka lat temu, jednak pomimo upływu terminu na jego wdrożenie wraz z końcem 2012 r. rejestr taki nadal nie funkcjonuje. Zgodnie z nowelą rejestr ruszy od 30 listopada 2017 r. Dane zawarte w tym rejestrze będą w znacznej części jawne i powszechnie dostępne, co powinno ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów. Dostosowanie do wspólnotowego systemu rejestracji danych o przewoźnikach usunie również potencjalne trudności z dostępem polskich przedsiębiorców do unijnych rynków. Zasadnicza część zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem KREPTD przydzielona została głównemu inspektorowi transportu drogowego.