Dostęp do Internetu posiada 80,4% gospodarstw domowych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Odsetek ten był wyższy o 4,6 pkt proc. niż w roku poprzednim, a w stosunku do 2013 r. – o 8,5 pkt proc.

„W porównaniu z 2015 r. udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącza internetowe zwiększył się o 4,7 pkt proc. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasy miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Wśród gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu, dominowały gospodarstwa domowe z dziećmi" – czytamy w raporcie „Społeczeństwo Informatyczne".

Uwzględniając klasy miejsca zamieszkania, dostęp do Internetu posiadało więcej gospodarstw w miastach niż na obszarach wiejskich. Taka sama sytuacja dotyczyła dostępu do Internetu poprzez łącza szerokopasmowe. Podobnie jak w przypadku wyposażenia gospodarstw domowych w komputery, wskaźnik dostępu do Internetu (w tym także szerokopasmowego) najwyższy odnotowano na obszarach wysoko zurbanizowanych, podano również.

„80,1% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata ma w domu przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 2,2 pkt proc., a w stosunku do 2013 r. – o 5,4 pkt proc." – zaznaczono również.