Przepisy zmienionej ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązujące od dnia 21 stycznia 2013 r., przyznały Prezesowi UKE uprawnienie do wyznaczenia przedsiębiorcy w przypadku, gdy faktyczne potrzeby użytkowników końcowych poszczególnych obszarów kraju, w zakresie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, nie są zaspokajane przez rynek.

Uwzględniając wyniki analizy danych oraz stanowiska zainteresowanych podmiotów przedstawione w konsultacjach Prezes UKE potwierdza ocenę, iż wszystkie usługi wchodzące w skład usługi powszechnej na rynku telekomunikacyjnym są obecnie dostępne na terytorium Polski, świadczone z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, co wskazuje na brak przesłanek do zainicjowania procedury konkursowej na przedsiębiorcę wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usługi powszechnej - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Prezes UKE zapewnia, iż będzie w dalszym ciągu stale monitorować potrzeby użytkowników końcowych oraz rynek w zakresie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, zarówno od strony popytu, jak i podaży tych usług – w tym kontynuując podjęte projekty związane z pozyskiwaniem i analizą wszechstronnych danych rynkowych i konsumenckich (badania ankietowe wśród klientów indywidualnych i biznesowych), a wyniki tej analizy będzie cyklicznie konsultować z zainteresowanymi podmiotami, w tym użytkownikami końcowymi, konsumentami oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi - brzmi komunikat UKE.

W przypadku stwierdzenia w przyszłości, iż którakolwiek z usług wchodzących w skład usługi powszechnej nie jest dostępna lub świadczona z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, Prezes UKE podejmie przewidziane przepisami prawa działania w celu wyznaczenia przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia tej usługi lub usług - czytamy dalej.

Przed wspomnianą nowelizacją, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, istniał obowiązek wyznaczenia przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia wszystkich usług składających się na usługę powszechną na terenie całego kraju albo mniejszych obszarach, które łącznie pokrywają cały kraj. Zatem bez względu na sytuację rynkową i potrzeby użytkowników Prezes UKE musiał wyznaczyć takiego przedsiębiorcę.. Decyzjami Prezesa UKE, w okresie od maja 2006 r. do maja 2011 r. do świadczenia usługi powszechnej na terenie całego kraju została wyznaczona ówczesna Telekomunikacja Polska S.A., która miała obowiązek świadczenia wszystkich usług, wchodzących w skład usługi powszechnej - czytamy w materiale Urzędu.

Obecnie, począwszy od maja 2011 r. żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny nie ma obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Usługi wchodzące w jej skład są świadczone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na zasadach rynkowych - brzmi informacja UKE.

Źródło: UKE