9 kwietnia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 464 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie jest działalnością charytatywną. - To narzędzie pobudzenia gospodarki – przypomina minister. 80 mln obywateli Unii Europejskiej jest niepełnosprawnych (16% populacji). W co czwartej rodzinie jest się osoba z niepełnosprawnością.

Do tej pory w Polsce obowiązek dbania o interesy osób niepełnosprawnych ciążył tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) nałożyła obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Stąd nowe rozporządzenie.

Wyważa ono interesy wszystkich interesariuszy. Jest wyrazem kompromisu wypracowanego w ramach dialogu społecznego między MAC, organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne i izbami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W świetle nowych przepisów:

W ciągu sześciu miesięcy:

• regulaminy i cenniki przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne: sporządzane w formacie tekstowym, w formie tradycyjnej – papierowej, w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym umożliwiającym powiększenie czcionki;
• w ofercie dostawców mają być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie określa ich parametry);
• dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej;
• aparaty publiczne mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W ciągu 12 miesięcy

Ok 500 biur obsługi abonentów ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
• mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo–migowego on-line albo zapewniać usługi tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego;
• mają mieć urządzenia umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika;
• mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.


W ciągu 24 miesięcy

Strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. Warto przy okazji przypomnieć, że analogiczny przepis dotyczący dostępności serwisów i usług administracji publicznej zapisany jest w rozporządzeniu rządu Krajowe Ramy Interoperacyjności z kwietnia 2012 r. Wejdzie on w życie w czerwcu 2015 r.).

Pętle indukcyjne

W najbliższych dniach planowane jest zawarcie porozumienia z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na jego podstawie dostawcy usług wyposażą część biur obsługi w tzw. pętle indukcyjne (systemy induktofoniczne), które umożliwiają osobom słabosłyszącym czysty odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych.

Ułatwianie osobom niepełnosprawnym korzystania z usług telefonicznych (poprzez zmiany legislacyjne i współpracę z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych) realizują postanowienia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)[1], oraz przyjętej w trakcie Światowej Konferencji ds. Rozwoju Telekomunikacji (WTDC2014) w Dubaju Rezolucji 58 dotyczącej dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla osób niepełnosprawnych. Zachęca ona państwa członkowskie do wdrażania odpowiedniej legislacji krajowej, ułatwiającej korzystanie przez osoby niepełnosprawne z ICT.