Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmienił zapisy umowy o połączeniu sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. i UPC Polska sp. z o.o., w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

W dniu 17 października 2013 r. Prezes UKE wydał decyzję w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci, zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Aster sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2007 r. (następcą prawnym spółki Aster jest UPC Polska sp. z o.o.). Wprowadzone w umowie zmiany dotyczą zapewnienia dostępu TP do sieci UPC Polska na potrzeby realizacji usługi zakańczania połączeń głosowych w całej stacjonarnej sieci UPC Polska.

Zgodnie z wydaną decyzją TP będzie mogła kierować ruch telekomunikacyjny z całej swojej sieci bezpośrednio na punkt styku sieci z UPC Polska bez konieczności korzystania na poziomie hurtowym z pośrednictwa podmiotów trzecich (usługa tranzytu) i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Taki scenariusz współpracy UPC Polska stosuje wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym świadczy usługę zakańczania połączeń w swojej sieci i umożliwia im zakańczanie połączeń na terenie całego kraju przez bezpośredni punkt styku sieci. Niniejsza decyzja Prezesa UKE zapewnia analogiczne warunki dla TP.

Rozwiązanie przyjęte w decyzji spowoduje, że współpraca pomiędzy TP a UPC Polska będzie także bardziej efektywna z ekonomicznego z punktu widzenia, co powinno przełożyć się na spadek cen detalicznych TP.

Prezes UKE, rozstrzygając spór pomiędzy TP i UPC Polska wziął pod uwagę m.in. treść obowiązków jakie ciążą na UPC Polska w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, a więc:

obowiązek polegający na uwzględnianiu przez UPC Polska uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej UPC Polska (obowiązek z art. 34 Prawa telekomunikacyjnego), obowiązek polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych co do dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej UPC Polska, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach (obowiązek z art. 36 Prawa telekomunikacyjnego).

Wydając niniejsze rozstrzygnięcie i zapewniając TP możliwość terminacji ruchu telekomunikacyjnego bezpośrednio do abonentów będących we wszystkich strefach numeracyjnych w sieci UPC Polska (a nie tylko abonentów UPC Polska znajdujących się w warszawskiej strefie numeracyjnej SN 22), Prezes UKE kierował się również zasadą zachowania neutralności technologicznej. Zgodnie z tą zasadą sieć telekomunikacyjna, w oparciu o którą świadczona jest usługa zakańczania połączeń w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej, pozostaje bez związku z samą usługą na danym rynku telekomunikacyjnym. Prezes UKE rozstrzygając w tej sprawie potraktował usługę świadczoną przez TP (opartą o sieć PSTN) i usługę świadczoną przez UPC Polska (opartą o sieć IP) jako równoważne.

Źródło: UKE