W wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej m.in. za zaprzestanie działalności połowowej, dywersyfikację działalności rybackiej, inwestycje związane z funkcjonowaniem portów i przystani.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokość tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Dodano, że projekt rozporządzenia będzie regulować kwestie związane z wdrażaniem programu.

Jak podano w uzasadnieniu projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa.

Priorytet 1. obejmuje następujące działania: Kapitał ludzki, Innowacje, Dywersyfikacja działalności rybackiej, Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, Inwestycje w portach, Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, Kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Gromadzenie danych rybackich, Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko.

W przypadku realizacji operacji w ramach działania Innowacje, pomoc zostanie przyznana, jeżeli wnioskodawca przedstawił analizę naukową operacji wraz z jej pozytywną oceną przez organ opiniodawczo-doradczy.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej przyznawana będzie w szczególności "na operacje przyczyniające się do różnicowania dochodów, w tym rozwój nowych działalności zarówno związanych, jak i niezwiązanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym; przebranżowienie działalności; operacje związane ze zmianą asortymentu produktów, z pozyskiwaniem nowych rynków, z pozyskiwaniem nowych dostawców lub z pozyskiwaniem nowych klientów, zwiększające wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz odzysku energii w prowadzonej działalności".

Dodano, że w ramach Priorytetu 1 realizowane będzie również działanie Inwestycje w portach. "Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z funkcjonowaniem portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani" - podano.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w ramach Priorytetu 1 będzie również przyznana pomoc na realizację operacji w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Wyjaśniono, że pomoc przyznana może zostać właścicielowi statku rybackiego, służącego do rybołówstwa komercyjnego. "Pomoc ta przyznana może być osobie fizycznej, która: utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, oraz która w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej ważnej na dzień złożenia tego wniosku" - poinformowano.

Jak podano w uzasadnieniu wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi 200 000 zł – w przypadku utraty miejsca pracy nie mniej niż na 60 kolejnych miesięcy od dnia otrzymania rekompensaty.

Pomoc finansowa z Priorytetu 1 będzie mogła być również przeznaczona na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko. Wskazano, że "taką pomoc przyznaje się armatorowi statku rybackiego wykonującego rybołówstwo komercyjne za szkody wyrządzone połowom przez ssaki chronione, w formie rekompensaty, w wysokości do 100 proc. wartości poniesionej szkody". (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/