Prezydent RP podpisał w środę ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

Chodzi o ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ustawa ta stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców.

Plan Strategiczny został w dniu 14 grudnia 2021 r. przyjęty przez Radę Ministrów, a w dniu 31 sierpnia 2022 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała środki w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (EFRROW). W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich - przekazała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa określa zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny (ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw), zasady przyznawania pomocy finansowej (w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy) oraz pomocy technicznej, zasady przeprowadzania kontroli (administracyjnej i na miejscu), zasady wdrażania instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej (KSOW+).

Według przepisów ustawy składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy - w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, a także płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW) - będzie można składać od 15 marca 2023 r.

W zakresie doradztwa rolniczego i transferu wiedzy ustawa przewiduje kontynuację dotychczasowego rozwiązania polegającego na świadczeniu usług doradczych przez osoby fizyczne wpisane na prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (i umieszczane na stronie internetowej Centrum) listy doradców rolniczych i ekspertów przyrodniczych.

Nowe przepisy przewidują obowiązek podnoszenia wiedzy (w tym w zakresie uzyskanej specjalizacji) przez doradców i ekspertów oraz system podstawowych i uzupełniających szkoleń i szkoleń specjalizacyjnych oraz stosownych egzaminów organizowanych przez Centrum.

Ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, dostosowujących postanowienia tej ustawy do aktualnych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych w zakresie bieżącej perspektywy finansowej WPR.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r., z wyjątkiem niektórych regulacji wymagających dostosowania po stronie rolników oraz w zakresie systemu teleinformatycznego ARiMR. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/