Posłowie podczas II czytania nie zgłosili uwag do rządowego projektu wskazując, że ma on charakter techniczny i proponuje się w nim rozwiązania podobne do obecnie obowiązujących. Wdrażanie unijnych przepisów do polskiego prawa skrytykowali jedynie przedstawiciele Konfederacji.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów w kwestii finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Określa m.in. właściwość organów w zakresie uruchamiania środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W projektowanej ustawie są też przepisy dotyczące zasad uruchamiania środków z budżetu państwa na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym, a także pomocy technicznej.

Reklama

Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Środki z europejskich funduszy przekazywane będą do ARiMR, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowań składanych przez agencję. Natomiast pieniądze na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane ARiMR w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa.

Warunki i tryb przekazywania ARiMR środków z EFRG i EFRROW, współfinansowania krajowego i przejściowego wsparcia krajowego oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt został skierowany na głosowanie. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/