Faktycznie 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290; dalej: ustawa o ułatwieniach w handlu), która nałożyła na gminy nowe obowiązki związane właśnie z ułatwieniami dla rolników i ich domowników w zakresie handlu. Między innymi zobowiązała ona rady gmin do wyznaczenia w drodze uchwały miejsc na terenie gmin do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (art. 3 ustawy o ułatwieniach w handlu). Wyznaczając takie miejsce, rada bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Rady gminy zgodnie z art. 5 ww. ustawy ma też obowiązek uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1. Warto podkreślić, że wyznaczenie takich miejsc należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Kto jest adresatem
W przypadku miejsc, które rada ma obowiązek wyznaczyć na podstawie ustawy o ułatwieniach w handlu, gmina nie może pobierać opłaty targowej. Mówi o tym art. 7 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi, że z opłaty targowej zwalnia się m.in. „rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu”.