Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu, a więc osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Jeśli grunty gospodarstwa rolnego są przedmiotem posiadania zależnego, zwrot należy się posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy czy najemcy), a jeśli stanowią przedmiot dzielony z innymi osobami – temu ze współposiadaczy, który uzyska pisemną zgodę od pozostałych. Przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków (art. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; dalej: ustawa o zwrocie podatku akcyzowego).
Potrzebne dokumenty