To konsekwencja zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym. Ponadto w razie zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zwrot włodarz będzie mieć więcej czasu na wypłatę środków

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu, a więc osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Jeśli grunty gospodarstwa rolnego są przedmiotem posiadania zależnego, zwrot należy się posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy czy najemcy), a jeśli stanowią przedmiot dzielony z innymi osobami – temu ze współposiadaczy, który uzyska pisemną zgodę od pozostałych. Przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków (art. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; dalej: ustawa o zwrocie podatku akcyzowego).
Potrzebne dokumenty
Zwrot podatku na wniosek rolnika przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu (art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). Wniosek składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Dołącza się do niego faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego – w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego).
Na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego upoważniony przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu..... do zwrotu części podatku akcyzowego” (art. 6 ust. 4 ustawy).
Kwoty i limity
Na wydanie decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wydana przez niego decyzja wskazuje limit roczny zwrotu podatku akcyzowego, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). Zgodnie z art. 4 ust. 1 kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach przysługującego rocznego limitu, który to limit ustala się obecnie jako sumę:
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 (w poprzednim roku była to liczba 100) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 (w poprzednim roku była to liczba 30) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego).
Zgodnie z par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. nie uległa zmianie i tak jak w poprzednim roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Od 1 stycznia 2022 r. zwiększono natomiast roczny limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym:
  • ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych;
  • z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.
Termin wypłaty
Wypłaty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wójta należy dokonać w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia (jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone od 1 lutego do ostatniego dnia lutego) oraz od 1 października do 31 października (jeżeli wnioski o zwrot zostały złożone od 1 sierpnia do 31 sierpnia).
Natomiast od 1 stycznia br. w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zwrot wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma dłuższy termin na wypłatę zwrotu podatku – wynosi on do dwóch miesięcy (w 2021 r. było to 14 dni) od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji stała się ostateczna (art. 7 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). ©℗
Podstawa prawna
art. 3, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 6 ust. 1, 3 i 4, art. 7 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2188; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2227);
par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2266).