Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która umożliwi przekazanie spółek rolnych do Ministerstwa Aktywów Państwowych w celu utworzenia holdingu spożywczego.

Nowelizacja umożliwi przekazanie spółek rolnych pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego holdingu spożywczego, nad czym pracuje resort aktywów. Jednym z zadań holdingu ma być walka ze zmowami cenowymi i przewagą kontraktową wielkich firm skupujących od rolników płody rolne.

Przekazanie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia przesłanki niezbędności tej czynności dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Z dniem przejęcia przez ministra właściwego ds. aktywów państwowych, prawa z akcji lub udziałów staną się mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Obecnie w imieniu resortu rolnictwa nadzór nad spółkami rolnymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gestii KOWR są 42 spółki, z czego osiem zostanie przekazanych pod nadzór MAP.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.