Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników – za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu – wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca KRUS. Od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca rolnik. KRUS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne do 15 dnia miesiąca następującego po tym, za który jest opłacana składka. Z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego KRUS przekazuje do NFZ miesięcznie 155 167 tys. zł. Czyni to do 15. dnia miesiąca następującego po tym, za który kwota jest należna. Za styczeń KRUS przekazuje pieniądze do 15 lutego 2012 r.