Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013

Omówienie: Planowana zmiana ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z października 2010 r. o niezgodności z ustawą zasadniczą finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Budżet państwa opłacał składki zdrowotne za rolników bez względu na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Od 1 lutego 2012 r. obowiązuje nowy sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich rodzin. Podobne zasady obowiązują w tym roku, a ich podstawą była nowelizacja ustawy z 7 grudnia 2012 r., której przepisy przedłużały na 2013 r. obowiązywanie nowych zasad opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie.

Przygotowany właśnie projekt przewiduje, że jeszcze w 2014 r. opłacanie składek zdrowotnych przez rolników będzie odbywać się na zasadach takich, jakie obowiązywały w obecnym roku.

Tak więc składka opłacana przez rolnika i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w różnych proporcjach:

w gospodarstwach poniżej 6 hektarów użytków rolnych będzie płacił KRUS,

w gospodarstwach powyżej 6 hektarów użytków rolnych składkę ma opłacać rolnik.

Chodzi o hektary przeliczeniowe użytków rolnych ustalone dla celów podatku rolnego. Składki za domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej (np. szklarnie) będzie opłacał rolnik. Składka opłacana przez rolników będzie uiszczana kwartalnie.