Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS ubezpieczonemu zasiłku chorobowego jest zaświadczenie płatnika składek:

w wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,

w wystawione na druku ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, z wyłączeniem przedsiębiorców i duchownych,

w wystawione na druku ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego z nim współpracującego oraz duchownego.

Zasady te stosuje się odpowiednio do przyznawania i wypłat przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

Podstawą przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest oświadczenie występującego o zasiłek. Powinno ono zawierać informację o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oświadczenie powinno być złożone na druku ZUS Z-10.

Podstawą przyznania i wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, a następnie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS oraz zasiłku chorobowego wypłacanego przez płatnika składek, a następnie zasiłku chorobowego, jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy obejmujące okres, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Płatnik składek po wypłaceniu tego wynagrodzenia lub zasiłku przekazuje zaświadczenie do ZUS, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pozostawia w aktach.

Dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego ustalonego na podstawie kodeksu pracy lub za okres urlopu przyznawanego na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie są oświadczenie ubezpieczonego lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka.