Uspołecznianie niepełnosprawnych – art. 1 pkt 2–5, pkt 9 lit. a i c, pkt 12 lit. e i pkt 16 ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 sierpnia 2012 r., poz. 986)

Większość ustawy weszła w życie 15 września 2012 r., zaś art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 9 lit. b i pkt 10 – 1 października 2012 r.

Procedura karna – art. 1 pkt 2 ustawy z 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2 października 2012 r., poz. 1091)

Pozostała część ustawy weszła w życie 17 października 2012 r.

Omówienie: Od początku grudnia 2012 r. zaczynają obowiązywać dwa nowe rozdziały k.p.k. dotyczące współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej przy wykonywaniu środków zapobiegawczych i orzeczeń wydanych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania kary. Tak więc w razie:

dopuszczenia przez polski sąd lub prokuratora poręczenia osoby godnej zaufania, która zagwarantuje, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie bezprawnie utrudniał postępowania,

oddania oskarżonego pod dozór policyjny,

stwierdzenia konieczności opuszczenia mieszkania przez osobę znęcającą się nad rodziną,

orzeczenia zakazu pełnienia określonych funkcji, wykonywania zawodu czy prowadzenia określonej działalności

polski sąd lub prokurator może wystąpić o wykonanie tego orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego UE (państwa wykonania orzeczenia), w którym oskarżony ma legalne stałe miejsce pobytu, o ile przebywa on w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić.

W razie wystąpienia jednego z państw UE o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego prokurator prokuratury rejonowej, na której obszarze podsądny stale przebywa, powinien wykonać to orzeczenie.

Opodatkowanie przewoźnikówumowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzona w Londynie 2 grudnia 2011 r. i oświadczenie rządowe z 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej tej umowy (Dz.U. z 26 października 2012 r., poz. 1177 i 1178)

Podatki na Jersey – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie 2 grudnia 2011 r. i oświadczenie rządowe z 18 września 2012 r. w sprawie jej mocy obowiązującej (Dz.U. z 29 października 2012 r. poz. 1179 i 1180)

Zakwaterowanie wojska – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 5 listopada 2012 r., poz. 1211)

Omówienie: Uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania żołnierza wynoszą 84,70 zł za miesiąc.

Leki – surowce – rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 16 listopada 2012 r., poz. 1259)

Legnicka SSE – rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 16 listopada 2012 r., poz. 1261)

Transport pieniędzy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 16 listopada 2012 r., poz. 1262)

Omówienie: Bankowozy typu C muszą być zaopatrzone w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie tych pojemników przez osoby uprawnione. Alternatywnie mogą to być urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2. Bankowozy powinny być również wyposażone w szyby klasy co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub klasy równoważnej), bez możliwości ich otwierania.

Polityka kosmiczna – zarządzenie nr 102 prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce (M.P. z 16 listopada 2012 r., poz. 852)

Omówienie: Zespół jest organem pomocniczym premiera.

Do zadań tego gremium stanowiącego platformę informacyjno-koordynacyjną dla resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami aktywności kosmicznej należy:

koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej,

uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego,

uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Jego posiedzenia są zwoływane w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.

Dodatki dla pograniczników – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz.U. z 20 listopada 2012 r., poz. 1273)

Omówienie: Funkcjonariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za czas, w którym szkoli psa służbowego na kursie doskonaląco-atestacyjnym.

Rynek mleka – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 (Dz.U. z 23 listopada 2012 r., poz. 1290)

Omówienie: 0,554 to współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych mleka i przetworów mlecznych w roku kwotowym 2012/2013.

Rolnictwo – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. z 23 listopada 2012 r., poz. 1292)

Omówienie: W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności w gospodarstwie członka grupy producentów rolnych minimalną roczną wielkość produkcji towarowej grupy oblicza się z uwzględnieniem skutków tego kataklizmu.

Towary niebezpieczne – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 23 listopada 2012 r., poz. 1293)

Omówienie: Stanowisko postojowe samochodów przewożących towary niebezpieczne nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:

30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,

40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,

w00 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,

15 m od domów i studni w razie zastosowania wolno stojącej ściany przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,

150 m od domów czy ujęć wody w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m.