Uspołecznianie niepełnosprawnych – art. 1 pkt 2–5, pkt 9 lit. a i c, pkt 12 lit. e i pkt 16 ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 sierpnia 2012 r., poz. 986)

Większość ustawy weszła w życie 15 września 2012 r., zaś art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 9 lit. b i pkt 10 – 1 października 2012 r.