Kontrola weterynaryjnaustawa z 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (Dz.U. z 30 października 2012 r., poz. 1194).

Wyjątkiem jest art. 2, który wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, tj. 30 kwietnia 2013 r.

Omówienie: W Polsce służby właściwego miejscowo wojewody muszą informować podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach dotyczących wprowadzania do UE osobistych przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego. Główny lekarz weterynarii przy sporządzaniu sprawozdania współpracuje z innymi organami Inspekcji Weterynaryjnej.

Nadwyżka finansowa w PARP – rozporządzenie ministra gospodarki z 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1248)

Omówienie: Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych PARP wyłącza się niewykorzystane kwoty z funduszy pożyczkowych, o ile nie zostaną one wykorzystane do 31 grudnia roku budżetowego. Pozostałe pomniejsza się o zobowiązania agencji:

publicznoprawne, w tym podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

winne, wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań PARP (w szczególności z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług oraz zobowiązania związane z dokonywaniem inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa).

Przewóz towarów niebezpiecznych – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1257)

Omówienie: Zezwolenia wydają:

szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) – w przypadku przejazdów między obszarami odpowiedzialności regionalnych baz logistycznych (RBLog) i przejazdów poza granicami kraju,

szef komórki organizacyjnej właściwej do spraw transportu podległej komendantowi RBLog – w przypadku przejazdów między wojskowymi komendami transportu (WKTr) na obszarze odpowiedzialności danej RBLog,

komendant WKTr – w przypadku przejazdów na obszarze odpowiedzialności danej WKTr.

Zezwolenie jest wydawane na podstawie zapotrzebowania na przejazd drogowy.

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlegają przejazdy pojazdów:

przewożących towary niebezpieczne klasy 1, po drogach publicznych w rejonie poligonu lub garnizonu, wykonywane pojazdami wojskowymi oraz cywilnymi środkami transportu do przewozów wojskowych w celu realizacji zajęć programowych,

przewożących towary niebezpieczne w okresie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, a także w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub akcji związanej z przywracaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,

używanych do prowadzenia akcji ratowniczej posiadających na wyposażeniu urządzenia zawierające towary niebezpieczne.

Zmniejszenie dopłat – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 22 listopada 2012 r., poz. 1287)

Omówienie: Gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od równowartości 5000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, płatność uzupełniająca zostaje zmniejszona o 10 proc. nadwyżki.

Dodatkowe zmniejszenie jest stosowane, gdy:

łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest niższa lub równa 300 000 euro przeliczonym na złote – o kwotę odpowiadającą 4 proc. nadwyżki wszystkich płatności ponad równowartość 300 000 euro,

łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote – o kwotę odpowiadającą 4 proc. płatności uzupełniającej.