Praca na morzu – konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 23 lutego 2006 r. i oświadczenie rządowe z 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej tej konwencji (Dz.U. z 26 lipca 2013 r., poz. 845 i 846)

Omówienie: Składając dokumenty ratyfikacyjne, Polska oświadczyła, że marynarze zatrudnieni na pokładach statków podnoszących polską banderę podlegają świadczeniom z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w Normie A4.5 ust. 1 konwencji, a więc: opiece medycznej, zasiłkowi chorobowemu, zasiłkowi dla bezrobotnych, świadczeniom emerytalnym, z tytułu wypadków przy pracy, zasiłkowi macierzyńskiemu, świadczeniom inwalidzkim, a także z tytułu śmierci żywiciela rodziny.

Paszporty koniowatych – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 884)

Omówienie: Elektroniczna identyfikacja koniowatego kosztuje 71,20 zł, a słowny i graficzny opis zwierzęcia oraz jego elektroniczna identyfikacja – 79,20 zł. Za zidentyfikowanie konia pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, kłusaka lub kuca szetlandzkiego trzeba zapłacić 23,70 zł, natomiast za wydanie paszportu dla koniowatego – 4,00 zł. Duplikat wymaga wniesienia 150,00 zł.

Okręty wojenne i samoloty – rozporządzenie ministra finansów z 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 886)

Omówienie: Zgłoszenie celne wystawia właściwy organ państwa wysyłającego. Wyposażenie i sprzęt jednostek wojskowych i organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych przewożone na odrębnych środkach transportu powinno być zgłaszane z wykorzystaniem odrębnego dla każdego środka transportu zgłoszenia celnego.

W przypadku uzgodnienia między właściwymi organami państw wysyłającego i przyjmującego połączenia środków transportu w zorganizowaną jednostkę transportu (kolumna pojazdów drogowych, skład wagonów kolejowych), zgłoszenia celnego tych środków transportu oraz przewożonego na nich wyposażenia i sprzętu można dokonać z wykorzystaniem jednego zgłoszenia celnego. Warunkiem jest powiadomienie – z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem – organu celnego właściwego miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie z tego obszaru jest dokonywane przez przejście graniczne wskazane w akcie uprawniającym. Odbywa się to po przekazaniu organowi celnemu właściwemu miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym pisemnej informacji wskazującej datę, przejście graniczne, przez które nastąpi wwóz towarów, ich liczbę i rodzaj oraz datę, a także przejście graniczne, przez które nastąpi wywóz.

Kontrole premiera – zarządzenie nr 46 prezesa Rady Ministrów z 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (M.P. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 639)

Omówienie: Uprawnienia i obowiązki premiera w zakresie kontroli prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających,

kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, zrealizowanych przez ABW albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, wykonują – z upoważnienia, w zakresie określonym w tym zarządzeniu – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor komórki do spraw kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pracownicy komórki ds. kontroli. W kontrolach mogą brać udział również pracownicy innych komórek organizacyjnych kancelarii premiera, jeżeli jest to uzasadnione celem i zakresem sprawdzianu. Procedurę może zarządzać prezes Rady Ministrów lub szef jego kancelarii. Kontrole prowadzi się na podstawie okresowych planów zatwierdzanych przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością czynności podejmowane są akcje poza planem. W przypadku spraw, w których konieczne jest zapoznanie się z informacjami niejawnymi, kontroler powinien mieć odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Kontroler udostępnia akta kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika jednostki kontrolowanej lub innej osoby, jeżeli zastrzegli oni nieujawnianie parametrów umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić taką osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, względnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroler niezwłocznie informuje o tym na piśmie, za pośrednictwem dyrektora komórki do spraw kontroli zarządzającego kontrolę, który zawiadamia właściwy organ.

Zarządzający może w każdym czasie odstąpić od kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie 21 dni roboczych od otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń. Gdyby otrzymał zawiadomienie o odrzuceniu tych jego uwag, w ciągu 5 dni roboczych wolno mu odwołać się do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opłaty przewoźników – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

(Dz.U. z 12 sierpnia 2013 r. poz. 916)

Omówienie: Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy pobiera się 1000 zł.

Za wspólnotową licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy płaci się:

●na czas do 5 lat – 4000 zł,

●na okres od 5 do 10 lat – 8000 zł.

Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się dla przewozu jednokrotnego: osób – 50 zł, rzeczy – 50 zł.

Dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów – 1200 zł. Za wydanie zezwolenia zagranicznego, wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze ich państw, pobiera się 1800 zł za rok. Wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się:

●10 zł – na okres do 1 roku,

●15 zł – do 2 lat,

●20 zł – do 3 lat,

●30 zł – do 4 lat,

●40 zł – do 5 lat.

Zmiana świadectwa kierowcy kosztuje 10 zł.

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony płaci się 500 zł. Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy pobiera się:

●100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na czas do roku,

●200 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do 2 lat,

●300 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 3 lat,

●400 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do 4 lat,

●500 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

Za zmianę danych, o ile nie spowoduje to zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się 25 zł.

Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób opłata wynosi:

●80 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do roku,

●100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 2 lat,

●120 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do 3 lat,

●150 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do 4 lat,

●170 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane do 5 lat.

Za zmianę tych zaświadczeń, o ile nie dotyczy ona samochodu ani terminu ważności, płaci się 20 zł.

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa lub warunków

dopuszczenia do ruchu pobiera się:

●250 zł – dla samochodu nieposiadającego certyfikatu,

●150 zł – dla samochodu w razie wznowienia certyfikatu,

●100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu,

●65 zł – dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.

Za wydanie wtórników wnosi się 30 zł. Zmiana certyfikatu kosztuje 30 zł.