W okresie epidemii niezwykle ważne jest zapewnienie ciągłości produkcji rolno-spożywczej. Nie będzie to możliwe bez zapewnienia płynności finansowej gospodarstw rolnych i firm przetwórczych - oceniają w liście do premiera organizacje rolnicze.

"Polskie rolnictwo, podobnie jak pozostałe sektory gospodarki, stanęło w obliczu ogromnych wyzwań i zagrożeń w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tym trudnym czasie zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania Państwa" - czytamy w petycji skierowanej do premiera i przesłanej w poniedziałek do PAP przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Producenci rolni wskazują, że zapewnienie ciągłości tej produkcji, szczególnie teraz, jest zadaniem o strategicznym znaczeniu.

"Polska jest czołowym eksporterem produktów żywnościowych w UE i aby ten status utrzymać, należy zrobić wszystko w celu zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją żywności, jej przetwarzaniem i eksportem" - zauważają.

Reklama

Dlatego - jak przekonują - w kontekście masowego zawieszania produkcji w niektórych sektorach oraz w usługach, bardzo ważne jest utrzymanie miejsc pracy w sektorze rolno-spożywczym. Dlatego konieczne staje wypracowanie odpowiednich norm ustalania kwarantanny dla pracowników przedsiębiorstw rolno-spożywczych, a także uproszczenie zasad wydawania i przedłużania pozwoleń na pracę dla pracowników zagranicznych.

"Niezbędne jest wdrożenie rozwiązań utrzymujących płynność finansową przedsiębiorstw i tym samem utrzymujących więzi kooperacyjne i łańcuchy dostaw zabezpieczających zaopatrzenie w żywność. Brak płynności grozi falą upadłości, likwidacją miejsc pracy i ograniczeniem wpływów do budżetu w wymiarze długofalowym" - przestrzegają producenci rolni.

Reklama

Organizacje rolnicze apelują do premiera aby uruchomić „zielone szlaki” także dla środków produkcji dla rolnictwa; skrócenie okresu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe; umożliwienie transgranicznego przemieszczanie się pracowników sezonowych w okresie zbiorów, nawet jeśli nadal obowiązują ograniczenia w podróżowaniu; wprowadzenie działań pozwalające utrzymać miejsca pracy poprzez zniesienie danin ponoszonych przez najbardziej potrzebujące przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego dla ochrony w nich miejsc pracy.

Zdaniem organizacji, instrumenty pomocowe w postaci wsparcia w utrzymaniu pracowników muszą mieć charakter czasowy (minimum 6 miesięcy, w przypadku sektora rolno-spożywczego najlepiej 12 miesięcy), nieincydentalny i uwzględniać wszystkich przedsiębiorców (nie tylko mikro, małych i średnich).

Ponadto organizacje rolnicze postulują o dofinansowanie działań dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Niepokój przedsiębiorców budzi zwłaszcza wizja przypadków COVID-19 w zakładach przetwórczych oraz potrzeby kwarantanny pracowników. Tym samym stwierdzenie wirusa COVID-19 w zakładzie produkcyjnym w skrajnym przypadku może doprowadzić do wstrzymania całej produkcji.

Kolejny postulat - to pomoc w postaci nieoprocentowanych kredytów obrotowych z odroczonymi ratami spłaty (o minimum 6 miesięcy) oraz możliwością częściowego umorzenia w przypadku zachowania przez przedsiębiorstwo rolno-spożywcze miejsc pracy .

Inne propozycje to m.in.: czasowe zniesienie sankcji administracyjnych, przeznaczenie niewykorzystanych unijnych funduszu na pomoc dla przedsiębiorców rolnych, wstrzymanie wykonywania ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (chodzi m.in. o pilne ustalenie nowych dat obowiązywania trwających umów dzierżawy)

"Przejmowanie przez KOWR dzierżawionych nieruchomości doprowadzi do wygaszenia produkcji roślinnej i zwierzęcej na ogromną skalę. Będą konieczne likwidacje całych stad zdrowych zwierząt. Pracę stracą tysiące osób, a właściciele gospodarstw ogłoszą upadłość. W konsekwencji przerwane zostaną łańcuchy dostaw zabezpieczające stabilne zaopatrzenie w podstawowe produkty żywnościowe" - napisano w liście do premiera.

Pod petycją podpisało się 13 dużych organizacji branżowych, rolnych: Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Krajowego Związek Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; Krajowa Federacja Producentów Zbóż; Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych; Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG; Krajowej Rady Drobiarstwa; Związek Polskie Mięso; Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.