Zgodnie z nią dopłaty wypłacane są ze środków budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej na wskazany rok. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłaty jest minister rolnictwa.

W artykule 5 ustawy wskazano, że dopłaty wynoszą:
- 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają:
a) przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych - 3,5% sumy ubezpieczenia upraw; w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka,
b) przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych - 5% sumy ubezpieczenia; w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka;
- 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.

Powyższe wielkości mogą zostać podwyższone przez zakłady ubezpieczeń, jeżeli stawki taryfowe ubezpieczenia są wyższe niż wskazano ale nie przekraczają 6% sumy ubezpieczenia.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

Maksymalne stawki na 2017 rok wyglądają następująco:

1) do 1 ha upraw rolnych:

a) 14 000 zł - dla zbóż,
b) 10 300 zł - dla kukurydzy,
c) 10 550 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d) 58 350 zł - dla chmielu,
e) 31 350 zł - dla tytoniu,
f) 192 000 zł - dla warzyw gruntowych,
g) 113 250 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h) 78 000 zł - dla truskawek,
i) 50 000 zł - dla ziemniaków,
j) 11 430 zł - dla buraków cukrowych,
k) 20 130 zł - dla roślin strączkowych;

2) do 1 sztuki zwierzęcia:
a) 17 100 zł - dla bydła,
b) 9100 zł - dla koni,
c) 870 zł - dla owiec,
d) 870 zł - dla kóz,
e) 1850 zł - dla świń.