W praktyce wdrożenie dyrektywy o prawach konsumentów doprowadzi do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz umów konsumenckich zawieranych w warunkach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, np. przez internet). Włączenie do Kodeksu cywilnego dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej sprawi, że przedsiębiorcy będą korzystać z ujednoliconych przepisów precyzujących ich odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej. Po zmianach obowiązywałyby tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji.

Przepisy ustawy o prawach konsumentów ściśle odpowiadają rozwiązaniom przyjętym w dyrektywie o prawach konsumentów (tzw. harmonizacja zupełna). Konsumenci będą mieli zagwarantowany szeroki dostęp do informacji w związku z zawieraniem umów zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza nim oraz na odległość, np. przez internet. Ułatwi to podejmowanie świadomych decyzji przy zawieraniu umów oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących konsumentowi praw.

W stosunku do wszystkich zawieranych umów będzie obowiązywać wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od konsumenta opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.

Przyjęcie wymogu potwierdzania przez przedsiębiorców treści oferty, w przypadku umów zawieranych przez telefon, oraz przekazywania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku, pozwoli zapobiegać nadużyciom. W praktyce konsument często nie jest świadomy, że zawarł umowę, prowadząc np. rozmowę telefoniczną.

Ujednolicono i doprecyzowano regulację dotyczącą odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia jej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Prawo to będzie przysługiwało konsumentowi przez 14 dni (obecnie jest to 10 dni). W ciągu tego okresu konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Określono skutki odstąpienia od umowy, w tym kwestię ponoszenia kosztów. W projekcie ustawy określono również, w jakich sytuacjach prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać. Przewidziano, że konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia od umowy, również w postaci elektronicznej.

Zmieniono przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Obowiązywać będzie jednolita zasada odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, przy przyjęciu pewnych odrębności dla umów, w których sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument. Szczegółowo uregulowano wszystkie elementy związane z transakcją sprzedaży, w tym m.in. zakres niezbędnych informacji, które przedsiębiorca musi zapewnić kupującemu, czy sposoby i terminy wydania rzeczy.

Ustawa przywraca elastyczny model odpowiedzialności za wadę rzeczy, który jest korzystny zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego.

Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne (tak jak obecnie na podstawie Kodeksu cywilnego). Będzie zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości towaru. Jeżeli rzecz sprzedana będzie wadliwa, kupujący będzie mógł zażądać od razu obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Jednocześnie przysługiwać mu będzie możliwość zażądania wymiany rzeczy bądź usunięcia wady. W określonych okolicznościach sprzedawca będzie mógł zablokować wybór kupującego.

Zakres stosowania przepisów wdrażających dyrektywę o sprzedaży konsumenckiej został rozszerzony na wszystkie umowy, w których sprzedawcą jest przedsiębiorca a kupującym konsument, co oznacza, że taki sam reżim będzie obowiązywał bez względu na to, co jest przedmiotem sprzedaży

Nowe przepisy wprowadzają również efektywne mechanizmy dochodzenia roszczeń regresowych przez ostatecznego sprzedawcę w stosunku do jego poprzedników w łańcuchu dystrybucji. Umożliwi to bardziej racjonalne rozłożenie ciężaru odpowiedzialności za wadę rzeczy (możliwość obciążenia odpowiedzialnością przedsiębiorcy, który faktycznie odpowiedzialny jest za wadę).

Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania tworzą jasne zasady dotyczące zawierania umów konsumenckich, zapewniających konsumentowi odpowiednią ochronę, oraz tworzą spójny system odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.