Z końcem stycznia mija termin składania części zeznań podatkowych. Co grozi podatnikom za niedotrzymanie terminów i brak rzetelności przy rozliczaniu?

Terminy składania zeznań podatkowych:

Do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym:
Złożenie zeznania PIT- 28- o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należytego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy
Złożenie deklaracji PIT 16A - o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego


Do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym:
Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym tj. PIT-36 lub PIT-37

Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej. Są to też podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach.

PIT- 36 składają także osoby, które uzyskały przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą lub z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Formularz PIT-37- składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP, którzy:
-nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej
-nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci.

Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L

Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania albo różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38

Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania PIT-38

Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym -PIT-39,

Niedotrzymanie określonych terminów, nierzetelne zeznania lub nieumyślne pomyłki mogą skutkować nałożeniem kar karno- skarbowych. By uniknąć takich konsekwencji, zeznania można w określony sposób skorygować.

Jak skorygować zeznanie PIT?

Korektę zeznań podatkowych można sporządzić drogą elektroniczną posługując się danymi wykorzystanymi w formularzu. Można zrobić to także drogą tradycyjną. Należy jednak pamiętać, by sporządzić ją na właściwym formularzu. Mimo że od 2016 r. uzasadnienie takiej korekty nie jest już obowiązkowe, w niektórych przypadkach jego obecność jest mile widziana. Częstą praktyką jest dołączanie do formularza „czynnego żalu”. Jest to dokument, w którym podatnik zgłasza, że uchybił obowiązkowi rozliczenia ze wszystkich dochodów przy czym mógł narazić budżet państwa na straty. Dzięki temu pismu uniknie on ewentualnej kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Kary za wykroczenia skarbowe

W pojęciu wykroczeń skarbowych może mieścić także zaniechanie obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Najczęściej spotykana konsekwencją jest wówczas kara grzywny, która nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Narażenie budżetu państwa na straty jest wykroczeniem, gdy strata ta nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Wtedy podatnik zobligowany jest do uiszczenia kary w wysokości maksymalnie 32 000 zł. Gdy kwota uszczuplenia budżetu państwa przekroczy wskazaną kwotę, mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym naznaczonym znacznie surowszą karą finansową. W przypadku nieznacznych wykroczeń, złożenie czynnego żalu może chronić przed konsekwencjami karno-skarbowymi.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach