Ustawodawca dopuścił jednak wyjątek od reguły. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT cenę rynkową ustala się „z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia”.
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że przyczyną obniżenia wartości rynkowej nieruchomości, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o PIT mogą być m.in.: zły stan techniczny, brak zainteresowania ze strony nabywców, zmiany w otoczeniu nieruchomości powodujące, że korzystanie z niej staje się uciążliwe, takie jak np. szkodliwe emisje, hałas (wyroki NSA z 9 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3497/15 i z 13 kwietnia 2017 r., II FSK 817/15).