Dokument ten przekazujemy do końca lutego podatnikom i fiskusowi. Firmy i różne jednostki administracyjne wykazują w nim informacje o należnościach z innych źródeł przychodów oraz niektórych przychodach kapitałowych. Przepisy nie są w tym względzie precyzyjne, warto więc skorzystać z wydanych interpretacji.

Najwięcej kontrowersji wzbudzają obowiązki przedsiębiorców związane z przychodami klasyfikowanymi jako inne źródła przychodów. Wynika to z tego, że przepisy nie określają pełnej listy tego typu przychodów, ale za sprawą indywidualnych interpretacji podatkowych, z roku na rok, druk PIT-8C jest coraz częściej sporządzany.

Co można zaliczyć

Według organów wszystkie należności, które nie dają się zaklasyfikować do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w ustawie o PIT stanowią przychód z innych źródeł i powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według 18-proc. lub 32-proc. stawki). Według organów zalicza się do nich wszelkie przysporzenia i korzyści majątkowe, jakie osiągnął podatnik, a które nie są związane ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą czy z wykonywaną przez niego działalnością osobistą.
Obowiązek wystawienia PIT-8C może ciążyć na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, ale również na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Informację PIT-8C sporządzają te podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatkowego podatnikowi określone świadczenia, ale na podstawie przepisów nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności.
Przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, różnego rodzaju zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia oraz dotacje niezwiązane z przychodami z działalności gospodarczej. Jeśli tego rodzaju należności nie spełniają warunków do zastosowania zwolnienia podatkowego, to należy od nich zapłacić podatek. Ponadto przepisy klasyfikują do przychodów z innych źródeł np. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.
W praktyce wiedzy o kategoriach przychodów, które trzeba wykazać w informacji PIT-8C, dostarczają wydane na przestrzeni ostatnich lat interpretacje indywidualne.

Kapitały pieniężne

Dużo mniej wątpliwości związanych jest z przychodami zaliczanymi do kapitałów pieniężnych. Obowiązek sporządzenia i wysłania informacji PIT-8C w tym zakresie dotyczy przede wszystkim domów maklerskich, które pośredniczą w sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie. W informacji PIT-8C biura maklerskie uwzględniają również koszty uzyskania przychodów. Oprócz ceny zakupu papierów wartościowych są to również pobrane prowizje i opłaty dodatkowe od dokonanych transakcji.
Na podstawie informacji PIT-8C inwestor samodzielnie oblicza podatek od przychodów kapitałowych na formularzu PIT-38 według liniowej 19-proc. stawki podatku.

Brak informacji

Podatnicy powinni zdawać sobie również sprawę, że w wielu specyficznych przypadkach czy świadczeniach o nietypowym charakterze, informacja PIT-8C może zostać w ogóle niewystawiona z uwagi na problem z oszacowaniem przychodu czy wskazaniem właściwego podmiotu, który miałby ten druk sporządzić. Z interpretacji organów podatkowych wynika jednak, że brak otrzymanej przez podatnika informacji PIT-8C nie zwalnia go z rozliczenia się z fiskusem z uzyskanych świadczeń we właściwej deklaracji rocznej. Przychody z innych źródeł należy wykazać w zeznaniu PIT-36, z kolei przychody z kapitałów pieniężnych w PIT-38.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Katalog powinien pozostać otwarty, choć budzi to obawy
Rozmowa z Grzegorzem Ogórkiem, menedżerem w zespole podatkowym PwC

W jaki sposób przedsiębiorcy powinni rozpoznać, że ich klient czy kontrahent uzyskuje przychód z innych źródeł?

Przychody z innych źródeł stanowią katalog otwarty, do którego można zaliczyć dopiero takie przychody, które nie mieszczą się w żadnym innym źródle, tj. np. w przychodach z pracy, przychodach ze zlecenia, z najmu, przychodach z działalności gospodarczej etc. Ustalenie zatem, czy dany przychód jest przychodem z innych źródeł, polega na negatywnej eliminacji tych właśnie opisanych źródeł przychodu.
Najczęściej przychody z innych źródeł to świadczenia dokonywane na rzecz innych osób, np. alimenty, nagrody, dopłaty, stypendia, umorzenia, ugody. W przypadku przedsiębiorców najczęściej mamy do czynienia z przekazaniem jakichś świadczeń z tytułu promocji, reklamy. Należy tutaj przypomnieć o zwolnieniu z PIT dla takich świadczeń, jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie z PIT zwalnia automatycznie przedsiębiorców z obowiązku wykazania takich świadczeń na PIT-8C.
W związku z przekazywaniem nieodpłatnych świadczeń powstaje praktyczny problem, czy mamy do czynienia z darowizną, czy przychodem z innych źródeł. Darowizna nie podlega PIT i jest opodatkowywana według innych zasad.
Kryterium rozróżnienia między darowizną a przychodem z innych źródeł nie jest do końca jasno określone i generalnie wymaga dokładniejszego zbadania intencji przekazania świadczenia oraz ustalenia możliwości uzyskania świadczenia wzajemnego. Przy darowiźnie intencją przekazania świadczenia jest wzbogacenie się wyłącznie obdarowanego. Świadczenie można uznać za darowiznę tylko wtedy, gdy druga strona nie zobowiązuje się w zamian do jakiegokolwiek innego świadczenia (również w przyszłości). Z kolei jeśli świadczenie nieodpłatne jest związane z jakimkolwiek zobowiązaniem (nawet potencjalnym, jak w przypadku promocji czy reklamy), to mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł. W praktyce, w przypadkach wątpliwych przedsiębiorcy, ze względów ostrożnościowych, kwalifikują nieodpłatne świadczenia do przychodów z innych źródeł.

Czy przedsiębiorca ponosi jakąś odpowiedzialność za brak PIT-8C?

Warto przypomnieć, że przedsiębiorca nie pobiera zaliczek na podatek od przychodów z innych źródeł, a jedynie jest zobowiązany do wykazania wartości tego świadczenia na formularzu PIT-8C. Stąd przedsiębiorca nie ma odpowiedzialności karnej skarbowej za niepobranie i wykazanie podatku. Ponosi jednak odpowiedzialność karną skarbową za niezłożenie bądź nieprawidłowe złożenie informacji PIT-8C i może być z tego tytułu ukarany grzywną.

Czy przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do powstania przychodów z innych źródeł, powinni kierować się publikowanymi przez Ministerstwo Finansów interpretacjami?

Przede wszystkim należy podkreślić, że interpretacje są wydawane w indywidualnych sprawach podatników, stąd nie mają one mocy wiążącej dla innych podatników i organów podatkowych w innych przypadkach. Stąd mają one raczej jedynie funkcję informacyjną. Co więcej, nawet otrzymanie indywidualnej interpretacji przez przedsiębiorcę nie oznacza, że musi on się do niej zastosować. Taka interpretacja jest jedynie wiążąca dla organów podatkowych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy bezpieczniej jest się zastosować do istniejących interpretacji lub istniejącej linii orzeczniczej.
W praktyce zdarza się, że interpretacje wydawane przez organy podatkowe dotyczące podobnych zagadnień różnią się między sobą, i to nawet interpretacje wydane przez tę samą izbę skarbową. Jeśli przedsiębiorca nie ma jednak jasności i pewności co do istnienia obowiązku wystawienia PIT-8C, może zawsze wystąpić o własną interpretację podatkową.

Czy przepisy dotyczące innych źródeł przychodów powinny zostać zmienione w ten sposób, aby usunąć z nich obecny katalog otwarty? Czy też zdefiniowanie wszystkich przychodów jest niemożliwe?

Rzeczywistość jest zbyt bogata, abyśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie przypadki wystąpienia przychodów z innych źródeł, stąd katalog tych przychodów powinien być otwarty. Przypomnę tylko, że zdefiniowanie źródeł przychodu ma na celu uporządkowanie sposobu ich opodatkowania, czyli sposobu raportowania czy ustalania stawek podatkowych itd. Nie przesądza zaś, co jest generalnie przychodem. Najpierw powinniśmy ustalić, czy dane świadczenie jest przychodem, a dopiero potem zastanowić się, do jakiej kategorii (źródła) go przypisać. Jeślibyśmy stworzyli zamknięty katalog przychodów z innych źródeł, to nadal pojawiałyby się takie przychody, których nie będziemy mogli zaliczyć do żadnego ze zdefiniowanych źródeł i pewnie byłby problem, jak go opodatkować.
Przychody z innych źródeł czasem dotyczą też nieodpłatnych świadczeń – np. odnoszą się do udziału w bezpłatnym szkoleniu osób wykonujących zawody medyczne. Problemem opodatkowania nieodpłatnych świadczeń ma się zająć Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prawne (por. postanowienie z 21 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2797/11). Dotyczy ono jednak głównie przychodów przypisywanych przez fiskusa do przychodów pracowników ze stosunku pracy. Czy orzeczenie TK może mieć znaczenie również dla innych podatników?
Sprawa skierowana do TK dotyczy głównie przychodów pracowniczych, jednak pytanie skierowane do TK dotyczy też szerszego problemu powstania i ustalania przychodu ze świadczeń w ogóle, w tym nieodpłatnych świadczeń, które mogą potencjalnie podlegać raportowaniu na formularzu PIT-8C.
W przypadku przekazywania przez przedsiębiorców nieodpłatnych świadczeń (opłacanych ryczałtowo, świadczeń grupowych np. imprez integracyjnych) organy podatkowe stoją na stanowisku, że można opodatkować samą możliwość skorzystania ze świadczenia. Ponadto zdaniem organów podatkowych w celu obliczenia przychodu do opodatkowania należy stosować statystyczną metodę jego ustalania (np. koszt imprezy podzielony przez liczbę uczestników). Jednak z przepisów podatkowych nie wynika, aby sama możliwość uzyskania świadczenia mogłaby być rozpoznana jako przychód, tak samo jak nie przewiduje zastosowania metody statystycznej do jego ustalania. Obecnie w sytuacjach wątpliwych przedsiębiorcy starają się kierować zdrowym rozsądkiem oceniając możliwość powstania przychodu i potencjalne konsekwencje podatkowe. Rozstrzygnięcie tej kwestii przez TK powinno rozwiać wątpliwości organów podatkowych i przedsiębiorców.
Kiedy trzeba wystawiać pit-8c...
● Zasądzone wyrokiem sądu odsetki tytułem bezpodstawnego wzbogacenia stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i muszą być wykazane w PIT-8C.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2013 r. (nr IPTPB2/415-604/13-5/KSM)
● Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, podlegająca ministrowi obrony narodowej, która w swoim zakresie działania organizuje i zabezpiecza logistycznie szkolenia i kursy specjalistyczne dla żołnierzy i pracowników wojska i zapewnia im bezpłatne wyżywienie, musi wystawić PIT-8C o przychodzie uczestnika.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 stycznia 2013 r. (nr ITPB2/415-891/12/ENB)
● Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent powołany uchwałą zarządu spółki nie może być traktowany jako członek zarządu, rady nadzorczej lub innych organów stanowiących spółki, ponieważ prokura jest wyłącznie rodzajem pełnomocnictwa i nie łączy się z funkcją w organach spółki. Ponadto prokura wynikająca z powołania nie kreuje umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani innego rodzaju kontraktu menedżerskiego, tym samym przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie powołania przez zarząd spółki nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 grudnia 2013 r. (nr IBPBII/1/415-890/13/MCZ)
● Odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę stanowią przychód byłego pracownika, który należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł. Odsetki te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT. Na zakładzie pracy, jako byłym pracodawcy, od zapłaconych odsetek nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek, ale obowiązek sporządzenia PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2013 r. (nr IPTPB1/415-546/13-4/MAP)
● Wartość świadczeń indywidualnych dla członków zakładowych organizacji związkowych stanowi przychód z innych źródeł (np. koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu, ewentualnie diety przyznane członkowi organizacji związkowej z racji uczestnictwa w spotkaniach związku).
Zmiana interpretacji indywidualnej ministra finansów z 22 listopada 2013 r. (nr DD3/033/36/KDJ/11/ RD-121308/13)
● Rekompensata wypłacana z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa w związku z jego adopcją ze schroniska podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 listopada 2013 r. (nr ITPB2/415-791/13/IL)
● Naliczone i odprowadzone do ZUS należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w pełnej wysokości, tj. w części, której zapłata leży po stronie płatnika, i w części, którą winna zapłacić osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną (tj. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło), generują przychód z innych źródeł dla osób, za które te składki zostały opłacone.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 listopada 2013 r. (nr IBPBII/1/415-805/13/MK)
● Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, który organizuje dla swoich członków np. rajd turystyczny lub zawody sportowe i pokrywa koszty organizacji takiej imprezy w zakresie m.in. wyżywienia i zakwaterowania uczestników, ewentualnych nagród, biletów wstępu do miejscowych atrakcji turystycznych, będzie miał obowiązek wystawić dla każdej z osób uczestniczących w imprezie integracyjnej informację PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 listopada 2013 r. (nr ILPB2/415-767/13-2/AJ)
● Otrzymana kara umowna, wypłacona przez dewelopera z tytułu niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy wybudowania lokalu w kompleksie mieszkalnym, stanowi przychód z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 października 2013 r. (nr IPTPB2/415-511/13-4/KSM)
● Wypłacone przez spółdzielnie kwoty odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych użytkownikom lokali na skutek zdarzeń losowych stanowią przychód z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 stycznia 2013 r. (nr IPTPB1/415-685/12-2/KSU)
● Klient spółki komunalnej, która wykonała u niego usługę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej po cenie niższej, w wyniku udzielonego rabatu, o kwotę wynikającą z otrzymanej przez tę spółkę dotacji z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymuje przychód z innych źródeł. Gdyby spółka nie była uczestnikiem programu, odbiorcy wnosiliby pełną kwotę odpłatności za przyłączenie do sieci (odpłatność za usługę obniżana jest bowiem w związku z przystąpieniem do programu).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2013 r. (nr IPTPB1/415-620/12-4/KO)
● Refundacja byłym pracownikom kosztów szkoleń w ramach programu dobrowolnych odejść stanowi przychód z innych źródeł. W związku z wypłatą kwoty refundacji kosztów szkolenia na zakładzie pracy nie będzie zatem ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2013 r. (nr IPTPB1/415-626/12-4/KO)
● Korzyści, jakie osiąga posiadacz rachunku bankowego z tytułu umorzenia opłat za prowadzenie tego rachunku, stanowią nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, co skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 stycznia 2013 r. (nr IPTPB1/415- 602/12-4/MD)
● Nagrody dla handlowców – pracowników spółki powiązanej – za najlepsze ekspozycje sklepowe stanowią przychód z innych źródeł. Akcja organizowana przez przedsiębiorstwo nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2012 r. (nr IPPB2/415-901/12-2/JG)
● Zwrot przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych poniesionych wydatków przez spadkobiercę na pogrzeb uczestnika funduszu jest przychodem z innych źródeł. Brak jest podstaw do uznania, że kwota otrzymywana przez osobę, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego uczestnika funduszu, powinna być kwalifikowana jako dochód uzyskany z tytułu udziału w funduszu kapitałowym, który objęty jest 19-proc. stawką podatku. Przychód taki należy opodatkować według skali podatkowej (18 proc. lub 32 proc.).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r. (nr ITPB2/415-877/12/MK)
● Umorzenie spadkobiercom odsetek od zaległego czynszu nieopłaconego przez spadkodawcę stanowi przychód z innych źródeł. Gdy po śmierci najemcy (będącego spadkodawcą) dochodzi do umorzenia powstałego z tego tytułu zadłużenia lub jego części, u spadkobierców, którzy przejęli obowiązki dłużnika, powstaje przychód. Gdyby nie doszło do umorzenia odsetek, spadkobiercy byliby zobowiązani do spłaty świadczenia do wyczerpania sumy odpowiadającej wartości stanu czynnego spadku (ustalonego w spisie inwentarza), co nie rodziłoby skutków podatkowych. Tym samym, w związku z umorzeniem odsetek, spadkobiercy uzyskają świadczenie nieodpłatne w postaci ich redukcji, co stanowi przychód. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości ma obowiązek wystawić PIT-8C dla spadkobierców.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 listopada 2012 r. (nr ITPB2/415-765/12/ MK)
● Sfinansowanie bądź zwrócenie przez przedsiębiorstwo kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy, jest przychodem przyszłego pracownika. Taka osoba uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2013 r. (nr IPTPB1/415-237/13-4/MAP).
● Kwotę bonusu (cashback) otrzymanego za transakcje dokonane kartą debetową podatnik powinien wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł, mimo że bank nie wystawi informacji PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r. (nr IPPB2/415-73/13-2/MG)
● Rekompensatę wypłacaną dawczyniom komórek jajowych, o której mowa w art. 12 dyrektywy 204/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. (w sprawie ustalania norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich), na którą to kwotę składają się zwrot wydatków i zadośćuczynienie za niewygody związane z dawstwem komórek jajowych, w tym w szczególności związane z koniecznością wizyt w klinice i pobraniem materiału do [red.] badań laboratoryjnych, należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 grudnia 2013 r. (nr IPTPB1/415-609/13-2/DS)
...a Kiedy nie
● Nauczyciel uczestniczący nieodpłatnie w prowadzonym przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego kursie doskonalącym dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową (w tym otrzymujący materiały metodyczne) nie uzyskuje przychodu. WORD nie ma obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika kursu „informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w danym roku, tj. PIT- 8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2013 r. (nr IPTPB1/415-597/13-4/MD)
● Spółdzielnia nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla podatników będących właścicielami lokali mieszkalnych, w których dokonano wymiany instalacji elektrycznej sfinansowanej z funduszu remontowego.
Zmiana interpretacji indywidualnej ministra finansów z 12 grudnia 2013 r. (nr DD3/033/264/KDJ/13/RD-128980/13)
● Otrzymany przez właściciela lokalu z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków za wymianę stolarki okiennej nie stanowi przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu PIT. Otrzymanego zwrotu nie uwzględnia się w składanym zeznaniu podatkowym.
Zmiana interpretacji indywidualnej przez ministra finansów z 10 grudnia 2013 r. (nr DD3/033/265/KDJ/13/RD-128064/13)
● Wypłata odszkodowania przez spółkę budującą farmy wiatrowe za szkody powstałe w uprawach rolnych korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, wobec czego spółka nie jest zobowiązana w związku z wypłatą odszkodowań do wystawienia dokumentów PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 grudnia 2013 r. (nr ILPB1/415-1016/13-2/AMN)
● Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej osobom fizycznym wpłaconej uprzednio na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, która po zakończeniu umowy jest zwracana, nie stanowi przychodów z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-556/12-5/ASZ)
● Pokrycie przez pracodawcę kosztów dojazdu na turniej, nocleg, na zakup strojów sportowych, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajęcie sali sportowej lub boiska stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie, ale nie jest to przychód z innych źródeł, ale przychód ze stosunku pracy danego pracownika. Organ uzasadnił również, że gdyby nie łączący pracowników z pracodawcą stosunek pracy, to członkowie rodzin nie otrzymaliby w ogóle żadnego świadczenia. Dlatego też tego rodzaju przychody należy wykazać w PIT-11 dla pracownika.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2012 r. (nr IPPB2/415-808/12-2/JG)
● Umorzenie poręczycielowi kredytu odsetek ustawowych od zabezpieczanego długu nie powoduje powstania dla niego obowiązku podatkowego w PIT. Wartość umorzenia nie stanowi dla poręczyciela przychodu podlegającego opodatkowaniu. U poręczyciela nie następuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia, gdyż poręczyciel nie korzystał ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu, którego spłatę poręczył. Skoro więc majątek poręczyciela w chwili udzielenia kredytu nie uległ powiększeniu, gdyż nie był on beneficjentem środków pochodzących z kredytu – to nie można uznać, iż w chwili umorzenia poręczycielowi długu związanego z jego spłatą powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 stycznia 2014 r. (nr ITPB2/415-911/13/DSZ)